Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-SocMuz-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:OLHFAGTt5YnlrHpkQrmdcAWT9bR3SK1-X4EIZ9g2Jqk1@thread.tacv2/1639648143372?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.


Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.


Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.


Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy rok studiów

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z historią rozwoju myśli społecznej i socjologii od starożytności do współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza dotyczących koncepcji rozwoju kultury w tym kultury masowej. Przedstawione są mu zasady stawiania pytań (hipotezy) dotyczących udziału społeczeństwa w kulturze oraz ich weryfikacji przez możliwe do samodzielnego przeprowadzenia i interpretacji wyników badań publiczności muzealnej (ankieta, wywiad, obserwacja). Posiada ogólną wiedzę umożliwiającą prognozowanie efektów działalności muzeum oraz wytyczanie kierunków rozwoju optymalnej polityki w zakresie realizacji misji muzeum.

Pełny opis:

1 Przedstawienie rozwoju refleksji nad państwem i społeczeństwem (Platon, Arystoteles, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz, Odrodzenie, Oświecenie, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm i komunizm utopijny, Saint-Simon, Marks. 2. Początki socjologii jako nauki: Comte , Mill, Spencer.

3. Kultura

4. Funkcjonalizm

5-8 Realizacja projektu badawczego

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szacka. Wprowadzenie do socjologii.

Literatura dodatkowa:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

Metody i kryteria oceniania:

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

• na ocenę dobrą: student dobrze zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

na ocenę bardzo dobrą: student ma pełną świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

• na ocenę dobrą: student ma częściową świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.•

na ocenę dostateczną:student ma dostateczną świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:OLHFAGTt5YnlrHpkQrmdcAWT9bR3SK1-X4EIZ9g2Jqk1@thread.tacv2/1639648143372?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z historią rozwoju myśli społecznej i socjologii od starożytności do współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza dotyczących koncepcji rozwoju kultury w tym kultury masowej. Przedstawione są mu zasady stawiania pytań (hipotezy) dotyczących udziału społeczeństwa w kulturze oraz ich weryfikacji przez możliwe do samodzielnego przeprowadzenia i interpretacji wyników badań publiczności muzealnej (ankieta, wywiad, obserwacja). Posiada ogólną wiedzę umożliwiającą prognozowanie efektów działalności muzeum oraz wytyczanie kierunków rozwoju optymalnej polityki w zakresie realizacji misji muzeum.

Pełny opis:

1 Przedstawienie rozwoju refleksji nad państwem i społeczeństwem (Platon, Arystoteles, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz, Odrodzenie, Oświecenie, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm i komunizm utopijny, Saint-Simon, Marks. 2. Początki socjologii jako nauki: Comte , Mill, Spencer.

3. Psychologizm - Pareto.

4. Socjologia - Durkheim.

5. Socjologia humanistyczna, materializm po Marksie, pragmatyzm społeczny, amerykańska socjologia opisowa - Szkoła Chicagowska.

6. Znaniecki.

7. Antropologia a socjologia.

8. Funkcjonalizm - Malinowski, Radcliffe-Brown, Merton

9. Kultura - definicja i jej struktura. Kłoskowska, Golka.

10. Miejsce muzeum w kulturze.

11. Metodologia socjologii - teoria a empiria, techniki badawcze.

12. Samodzielne przygotowanie badań (wywiad kwestionariuszowy, ankieta, obserwacja); hipotezy robocze, ich weryfikacja.

13. Ogólne wiadomości o zastosowaniu statystyki w badaniach.

14. Interpretacja danych.

UWAGA: Numeracja tematów nie jest numeracją kolejnych zajęć.

Literatura:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Wymagania wstępne:

W przypadku konieczności pracy w trybie zdalnym ze względu na obostrzenia pandemii COV19, zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania min:, zostanie podany link do przedmiotu na platformie MS Teams, oraz zostanie zintensyfikowana komunikacja za pomocą platformy moodle, ewentualnie poczty UKSW

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jewdokimow, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Konwerstatorium prowadzone w formie 30 godzin, któremu przypisano 2 ECTS:

udział w zajęciach : 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami wnioskowania i badania socjologicznego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami wnioskowania i badania socjologicznego. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną wybrane paradygmaty i teorie socjologiczne, a także metody i techniki badań socjologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szacka. Wprowadzenie do socjologii.

Literatura dodatkowa:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)