Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzealna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-EduMuz-C-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja muzealna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W15

Muz1_U11

Muz1_U13

Muz1_K04

Muz1_K05Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat popularyzacji i edukacji muzealnej, w tym zasad organizacji, zatrudniania pracowników, finansowania, kształtowania programu i projektów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W15 - Zna różne praktyki edukacyjne w instytucjach kultury i potrafi je stosować je do wybranych projektów;

Muz1_U11 - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy edukatora muzealnego i przy tworzeniu scenariuszy zajęć;

Muz1_U13 - Potrafi zaplanować i zorganizować lekcje muzealne na różnych poziomach (dla różnych grup wiekowych i społecznych), biorąc pod uwagę zajęcia angażujące i wiedzę interdyscyplinarną;

Muz1_K04 - Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum. Rozumie zasady współpracy pomiędzy pracownikami edukacji muzealnej, a pozostałymi pracownikami muzeów.

Muz1_K05 - Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum w uwzględnieniem wymagań pracy projektowej uwzględniającej ryzyka i wyzwania;

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę bardzo dobrą - student ma opanowaną pełną wiedzę z zakresu edukacji muzealnej, zna bogatą literaturę i potrafi ja stosować i wykorzystywać przy realizacji projektów; ma kompetencje do pracy nad programem edukacyjnym i potrafi napisać scenariusz lekcji muzealnej i ją zrealizować;

na ocenę dobrą - widzi potrzebę dalszego rozwoju, ma szeroka wiedzą i zna wybraną bibliografię z zakresu edukacji muzealnej; potrafi napisać scenariusz lekcji muzealnej;

na ocenę dostateczną - widzi potrzebę dalszego rozwoju, zna podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji muzealnej i potrafi wskazać poszczególne pozycje bibliograficzne bez dalszej ich analizy;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marianna Otmianowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS, w tym:


- praca w bezpośrednim kontakcie: 0, 5 ECTS (15 godz. ćwiczenia) oraz 0,5 ECTS (15 godz. konsultacje, zaliczenie zajęć)


- praca własna: 1 ECTS (30 godz. przygotowanie do zajęć, lektura, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)