Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-SemLicL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W01

Muz1_W04

Muz1_U01

Muz1_U02

Muz1_U04

Muz1¬_U07

Muz1_K01

Muz_K02


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania.

Studenci opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach). Zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego. Samodzielnie przygotowują stanu badań, zestawiają bibliografię. Nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego. W dalszej kolejności uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty Kształcenia:

Student, który ukończył seminarium:

- posiada wiedzę z zakresu muzealnictwa. Ma świadomość powiązania ze sobą różnych dyscyplin. Posiada wiedzę z zakresu rozwoju muzealnictwa w Polsce i innych krajach Europy (Muz 1_W01; Muz1_W04)

-zna terminologię muzeologiczną (posługuje się językiem fachowym). Potrafi samodzielnie analizować strukturę muzeum, a także potrafi określić funkcję poszczególnych typów muzeów (Muz 1_U01; Muz 1_U02; Muz 1_U04)

- ma świadomość konieczności współpracy ze specjalistami różnych dziedzin. ( Muz 1_K01; Muz 1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Student regularnie uczestniczy w zajęciach. Referuje w wyznaczonym terminie

przygotowane rozdziały pracy.

Pod koniec semestru składa gotową pracę, co jest podstawą zaliczenia.

BDB - uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji, regularne przedstawianie efektów pracy, ocena końcowa pracy na poziomie bdb.

DB - uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji, regularne przedstawianie efektów pracy, ocena końcowa pracy na poziomie dobrym.

DST - Ocena końcowa pracy na dostatecznym poziomie.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd60ec968cde42f0bdd6a4534d2ffad5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19574c7f-ab93-4fa2-ac00-c6b677f94e4d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczy cel przedmiotu stanowi opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiający przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania naukowe.

Pełny opis:

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania.

Studenci opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach). Zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego. Samodzielnie przygotowują stanu badań, zestawiają bibliografię. Nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego. W dalszej kolejności uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Treści merytoryczne:

Współczesny warsztat badawczy humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Zasady edytorskie przygotowania humanistycznych prac naukowych.

Problematyka plagiatu, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich.

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams.

Literatura:

iteratura:

1. Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

Pozostała literatura to specjalistyczne publikacje związane z problematyką podejmowaną przez studenta w jego pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Po zakończeniu semestru II, student aby uzyskać ocenę pozytywną musi przedstawić stan badań i I rozdział pracy.

Wymagania wstępne:

Student regularnie uczestniczy w zajęciach. Referuje w wyznaczonym terminie

przygotowane rozdziały pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS - 30 h aktywny udział w zajęciach

1 pkt ETCS - 15 h cząstkowe przygotowywanie rozdziałów pracy

1 pkt ETCS - przygotowanie całej pracy licencjackiej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ETCS - 30 h aktywny udział w zajęciach

1 pkt ETCS - 15 h cząstkowe przygotowywanie rozdziałów pracy

1 pkt ETCS - przygotowanie całej pracy licencjackiej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)