Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystawiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-Wystaw-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystawiennictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W07

Muz1_W08

Muz1_U05

Muz1_U06

Muz1_U07

Muz1_U14

Muz1_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu zagadnień wystawiennictwa i jego historii z I i II roku studiów licencjackich.

Pełny opis:

Wykład przybliża najważniejsze kwestie związane z wystawiennictwem oraz jego historią w kręgu kultury Zachodu. Otwierające zagadnienia to siatka pojęciowa, dzięki której studenci zapoznają się z kluczowymi dla tematu pojęciami, które umożliwiają dogłębne zrozumienie kolejnych zagadnień. Omówiona zostaje historia wystawiennictwa nowożytnego od czasów proto-muzeów, przez prywatne kolekcje aż po czasy Salonu i stylu II Cesarstwa. Podejmowane są również kwestie pojawienia się tendencji redukcjonistycznych oraz modernistycznych, praktyki estetyczne III Rzeszy oraz pojawienie się konceptu white cube wypracowanego przez Alfreda Barra i spopularyzowanego przez MoMA. Wykład przybliża również prawidła budowy wystawy muzealnej od konceptu po realizację, z uwzględnienim zasad psychologii percepcji, oraz rolę i zadania kuratora. Kolejnymi zagadnieniem jest specyfika wystawy stałej i jej główne elementy. Podjęte są zagadnienia przestrzeni jako elementu ekspozycji oraz identyfikacji poszczególnych kolekcji poprzez kluczowe dla nich dzieła. Następnie omówione zostają typy wystaw czasowych oraz ich charakterystyka. Wykład zamyka kwestia promocji wystaw oraz działań okołowystawowych, proponowanych przez progresywne placówki muzealne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W07 - Zna zasady bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, w tym zasady

organizowania wystaw i zarządzania zbiorami muzeów.

Muz1_W08 Zna zasady inwentaryzacji, dokumentacji oraz digitalizacji obiektów w

instytucjach muzealnych, w tym posiada uporządkowaną wiedzę o

bazach danych, metodach komunikacji sieciowej i standardach

wymiany informacji.

Muz1_U05 Posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat

historii wystawiennictwa oraz jego wspóczesnych pryncypiów (w mowie i piśmie).

Muz1_U06 Potrafi indywidualnie zaprojektować i pracując w zespole

zorganizować wystawę.

Muz1_U07 Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie

muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów.

Muz1_U14 Potrafi planować długofalowe działania w wystawiennicze w praktyce muzealnej na różnych stanowiskach w tym w szczególności zarządzać zasobami

ludzkimi.

Muz1_K05 Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum, szczególnie w konteście organizacji wystaw.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna biegle historię wystawiennictwa. Zna dokładnie procedury organizacji wystawy i ich kolejność. Potrafi wykazać związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji i wyjaśnić ich znaczenie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić najistotniejsze cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna najważniejsze fakty z historii wystawiennictwa. Zna procedury organizacji wystawy i ich kolejność. Potrafi wykazać niektóre związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu wystawiennictwa, ma podstawową wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić pewne cechy charakterystyczne poszczególnych typów wystaw, zna podstawowe fakty z historii wystawiennictwa. Zna podstawowe procedury organizacji wystawy. Potrafi wymienić niektóre związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 ECTS = 60h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - lektura

0,5 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład przybliża wybrane zagadnienia historii oraz współczesnych praktyk wystawienniczych.

Pełny opis:

Wykład przybliża najważniejsze kwestie związane z wystawiennictwem oraz jego historią w kręgu kultury Zachodu. Otwierające zagadnienia to siatka pojęciowa, dzięki której studenci zapoznają się z kluczowymi dla tematu pojęciami, które umożliwiają dogłębne zrozumienie kolejnych zagadnień. Omówiona zostaje historia wystawiennictwa nowożytnego od czasów proto-muzeów, przez prywatne kolekcje aż po czasy Salonu i stylu II Cesarstwa. Podejmowane są również kwestie pojawienia się tendencji redukcjonistycznych oraz modernistycznych, praktyki estetyczne III Rzeszy oraz pojawienie się konceptu white cube wypracowanego przez Alfreda Barra i spopularyzowanego przez MoMA. Wykład przybliża również prawidła budowy wystawy muzealnej od konceptu po realizację, z uwzględnienim zasad psychologii percepcji, oraz rolę i zadania kuratora. Kolejnymi zagadnieniem jest specyfika wystawy stałej i jej główne elementy. Podjęte są zagadnienia przestrzeni jako elementu ekspozycji oraz identyfikacji poszczególnych kolekcji poprzez kluczowe dla nich dzieła. Następnie omówione zostają typy wystaw czasowych oraz ich charakterystyka. Wykład zamyka kwestia promocji wystaw oraz działań okołowystawowych, proponowanych przez progresywne placówki muzealne.

Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II].

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVKN3xkhWF4iW14NsmsuFcBRku6181XndvOsBiPY_Jo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c713952c-0088-4cb3-a68e-87e6f17cd428&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 ECTS = 60h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - lektura

0,5 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład przybliża wybrane zagadnienia historii oraz współczesnych praktyk wystawienniczych.

LINK W POLU WWW DLA ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE

Pełny opis:

Wykład przybliża najważniejsze kwestie związane z wystawiennictwem oraz jego historią w kręgu kultury Zachodu. Otwierające zagadnienia to siatka pojęciowa, dzięki której studenci zapoznają się z kluczowymi dla tematu pojęciami, które umożliwiają dogłębne zrozumienie kolejnych zagadnień. Omówiona zostaje historia wystawiennictwa nowożytnego od czasów proto-muzeów, przez prywatne kolekcje aż po czasy Salonu i stylu II Cesarstwa. Podejmowane są również kwestie pojawienia się tendencji redukcjonistycznych oraz modernistycznych, praktyki estetyczne III Rzeszy oraz pojawienie się konceptu white cube wypracowanego przez Alfreda Barra i spopularyzowanego przez MoMA. Wykład przybliża również prawidła budowy wystawy muzealnej od konceptu po realizację, z uwzględnienim zasad psychologii percepcji, oraz rolę i zadania kuratora. Kolejnymi zagadnieniem jest specyfika wystawy stałej i jej główne elementy. Podjęte są zagadnienia przestrzeni jako elementu ekspozycji oraz identyfikacji poszczególnych kolekcji poprzez kluczowe dla nich dzieła. Następnie omówione zostają typy wystaw czasowych oraz ich charakterystyka. Wykład zamyka kwestia promocji wystaw oraz działań okołowystawowych, proponowanych przez progresywne placówki muzealne.

Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II].

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 ECTS = 60h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - lektura

0,5 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)