Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dokumentacja obiektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-M-I-2-DokObj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja obiektów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KRRSz-spec1_W04

KRRSz-spec1_U02

KRRSz-spec1_K01

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów sporządzania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego).

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu i analizy zabytku oraz praktycznym zastosowaniem pozyskanych danych. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być nabycie umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy muzealnika, w szczególności opracowania dokumentacji wybranego przedmiotu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (KRRSz-spec1_W04):

Student/ka zna formy dokumentacji (księga inwentarzowa, karta ewidencyjna), a także podaje sposoby dokumentacji obiektów należących do różnych rodzajów zbiorów.

Umiejętności (KRRSz-spec1_U02):

Student/ka potrafi zastosować zdobytą wiedzę: rozpoznaje obiekt zabytkowy, ocenia i analizuje go, określa stan zachowania, a także umie sporządzić właściwą dokumentację danego przedmiotu.

Kompetencje (KRRSz-spec1_K01):

Student/ka rozumie znaczenie dokumentacji obiektów, widzi zależność ekspertyzy danego przedmiotu w kontekście rzeczoznawstwa i rynku sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), wykonywanie zadań polecanych przez wykładowcę, przygotowanie karty dowolnie wybranego obiektu.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością terminologii i bardzo dobrze opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością terminologii i dobrze opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego.

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością terminologii i dostatecznie opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

samodzielna lektura: 35-45 godz.

przygotowanie karty wybranego obiektu: 35-45 godz.

suma godzin: 120 [120/100(25)=4]

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów umiejętności przygotowania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego). W związku z tym studenci zapoznają się z właściwą terminologią stosowaną przy katalogowym opisie dzieł sztuki i tworzeniu kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia dokumentacji wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

-K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

-M. Gradowski, Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie: spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie: spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą: 15 godz.

samodzielna praca i przygotowanie do testu końcowego: 30-25 godz.

przygotowanie karty wybranego obiektu: 15-10 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:

0,5 pkt – praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie)

2,5 pkt – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura, przygotowanie karty wybranego obiektu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)