Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie - muzeologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-PRAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - muzeologia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunkowe efekty uczenia się:

- wiedza (MU _W01, MU _W02, MU _W03, MU _W04, MU _W05, MU _W06, MU _W07)

- umiejętności (MU _U01, MU _U02, MU _U03, MU _U04, MU _U05)

- kompetencje społeczne (MU _K01, MU _K02, MU _K03, MU _K04, MU _K05)

Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z regulaminem i dokumentacją dotyczącą praktyk. Wybór miejsca odbywania praktyk i zapoznanie się z procedurą praktyk obowiązującą w danej instytucji. Kontakt z uczelnianym pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych.

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności, a także nabycie kompetencji potrzebnych w pracy muzealnika. Praktykant poprzez obserwację i uczestnictwo w działalności wybranej instytucji ma możliwość zapoznać się z jej funkcjonowaniem.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Praktykant w zakresie wiedzy (MU _W01, MU _W02, MU _W03, MU _W04, MU _W05, MU _W06, MU _W07)

- zna podstawowe terminy, pojęcia i metody związane z muzealnictwem

- kojarzy podstawy inwentaryzacji i dokumentacji wizualnej

- podaje sposoby opieki i ochrony zbiorów

- wymienia czynności związane z organizacją wystaw

Praktykant w zakresie umiejętności (MU _U01, MU _U02, MU _U03, MU _U04, MU _U05)

- potrafi gromadzić, porządkować i wykorzystywać informacje

- przygotowuje swój warsztat pracy

- przedstawia własne poglądy i opinie

- posługuje się wybranym programem komputerowym

- współpracuje w zespole (np. przy organizacji wydarzeń, lekcji muzealnych, promocji i komunikacji).

Praktykant w zakresie kompetencji społecznych (MU _K01, MU _K02, MU _K03, MU _K04, MU _K05)

- prezentuje odpowiednią postawę (jest sumienny, obowiązkowy i kulturalny)

- spełnia wymagane normy w pracy (m. in. aktywność w zespole, komunikacja, odpowiedzialność)

- angażuje się w powierzane mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

samodzielna praca praktykanta

dokumentacja (karta praktykanta i sprawozdanie z przebiegu praktyk)

rozmowa z pełnomocnikiem ds. praktyk zawodowych

Kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Wymagania zgodnie z kartą praktykanta zawierającą efekty uczenia się. Postępy praktykanta sprawdza opiekun praktyk w wybranej instytucji, a następnie przygotowuje opinię pisemną oraz wypełnia ankietę (ocena w skali 1-5). Ostateczną ocenę wystawia uczelniany pełnomocnik ds praktyk na podstawie przedstawionej dokumentacji (karta praktykanta i sprawozdanie z przebiegu praktyk) oraz rozmowy z praktykantem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS, w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 2 ECTS - przygotowanie do praktyk, konsultacje, sporządzenie dokumentacji, zaliczenie itp. (50 godz.)

- praca własna: 4 ECTS - uczestnictwo w praktykach (120 godz.)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS, w tym:

- praca w bezpośrednim kontakcie: 2 ECTS - przygotowanie do praktyk, konsultacje, sporządzenie dokumentacji, zaliczenie itp. (50 godz.)

- praca własna: 4 ECTS - uczestnictwo w praktykach (120 godz.)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)