Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-GOJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Npol_W02

Npol_W04

Npol_U02

Npol_K02

Npol_K03


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć gramatycznych na poziomie szkolnym.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z koncepcją języka jako systemu złożonego z kilku podsystemów: fonologicznego, morfologicznego (fleksyjnego i słowotwórczego), składniowego i leksykalnego. W obrębie każdego z nich przeprowadzać będziemy analizę odpowiednich znaków językowych - uczyć się rozpoznawać fonemy i morfemy, części mowy i zdania, typy zdań złożonych i form gramatycznych.

Pełny opis:

W trakcie kursu omawiane będą następujące tematy:

1. Słownictwo polszczyzny - jak je podzielić pod względem funkcji i znaczenia?

2. Język jako system znaków - fonemów, morfemów, leksemów, wypowiedzeń.

3. Podział leksemów na części mowy - różne możliwości (ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji szkolnej).

4. Odmienne części mowy - jakie kategorie gramatyczne im przysługują, czyli przez co się odmieniają, a co mają przypisane na stałe?

5. Rola poszczególnych części mowy w wypowiedzeniu - pełnienie funkcji orzeczenia, podmiotu, dopełnienia, przydawki i okolicznika.

6. Wykresy zdania pojedynczego, czyli tzw. drzewa zależności.

7. Związki składniowe - zgody, rządu i przynależności.

Literatura:

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2012, Wstęp do językoznawstwa, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa.

Heinz A., 1961, Fleksja a derywacja, "Język Polski" 1961 z. 5.

Jędrzejko E., Kita M., 2000, Gramatyka Polska Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Ex Libris: Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, PWN: Warszawa.

Kopcińska D., 1993, Gramatyka opisowa języka polskiego. Materiały do ćwiczeń, Wydz. Polonistyki UW: Warszawa.

Markowski A., 2012, Wykłady z leksykologii, PWN: Warszawa.

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej, PWN: Warszawa.

Saloni Z., Świdziński M., 1999, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, [w:] Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku dla wszystkich, Wiedza Powszechna: Warszawa.

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim. Wydział Polonistyki UW – BEL Studio: Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu gramatyki opisowej student:

1. zna podstawowe problemy z zakresu fonetyki i fonologii, morfologii oraz składni współczesnego języka polskiego

2. posiada umiejętność analizy fonetycznej, fonologicznej, morfologicznej i składniowej tekstów (mówionych i pisanych).

3.zna główne problemy słowotwórstwa i zasady analizy słowotwórczej

4. zna główne problemy fleksji, zna tzw. „szkolną fleksję”.

5.zna opis składniowy Zenona Klemensiewicza

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym zajęcia kończą się zaliczeniem. Aby je otrzymać, należy zaliczyć przynajmniej na 55% dwa sprawdziany - z fleksji i ze składni zdania pojedynczego.

Warunkiem zaliczenia jest również aktywny udział w ćwiczeniach (odrabianie prac domowych, rozwiązywanie testów na platformie e-learningowej, a także zadań gramatycznych w czasie zajęć) oraz obecność (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z koncepcją języka jako systemu złożonego z kilku podsystemów: fonologicznego, morfologicznego (fleksyjnego i słowotwórczego), składniowego i leksykalnego. W obrębie każdego z nich przeprowadzać będziemy analizę odpowiednich znaków językowych - uczyć się rozpoznawać fonemy i morfemy, części mowy i zdania, typy zdań złożonych i form gramatycznych.

Pełny opis:

W trakcie kursu omawiane będą następujące tematy:

1. Słownictwo polszczyzny - jak je podzielić pod względem funkcji i znaczenia?

2. Język jako system znaków - fonemów, morfemów, leksemów, wypowiedzeń.

3. Podział leksemów na części mowy - różne możliwości (ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji szkolnej).

4. Odmienne części mowy - jakie kategorie gramatyczne im przysługują, czyli przez co się odmieniają, a co mają przypisane na stałe?

5. Rola poszczególnych części mowy w wypowiedzeniu - pełnienie funkcji orzeczenia, podmiotu, dopełnienia, przydawki i okolicznika.

6. Wykresy zdania pojedynczego, czyli tzw. drzewa zależności.

7. Związki składniowe - zgody, rządu i przynależności.

Literatura:

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2012, Wstęp do językoznawstwa, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, PWN: Warszawa.

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa.

Heinz A., 1961, Fleksja a derywacja, "Język Polski" 1961 z. 5.

Jędrzejko E., Kita M., 2000, Gramatyka Polska Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Ex Libris: Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1963, Zarys składni polskiej, PWN: Warszawa.

Kopcińska D., 1993, Gramatyka opisowa języka polskiego. Materiały do ćwiczeń, Wydz. Polonistyki UW: Warszawa.

Markowski A., 2012, Wykłady z leksykologii, PWN: Warszawa.

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej, PWN: Warszawa.

Saloni Z., Świdziński M., 1999, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, [w:] Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Wierzbicka A., 1967, O języku dla wszystkich, Wiedza Powszechna: Warszawa.

Zaron Z., Sobotka P. (red.), 2010, Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim. Wydział Polonistyki UW – BEL Studio: Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)