Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z historii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-HJEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Npol_W02

Npol_W04

Npol_U02

Npol_K02

Npol_K03

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą języka polskiego oraz wybranymi zagadnieniami z jego historii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - student zna i rozumie genezę języka polskiego, zna kryteria periodyzacji jego dziejów według Z. Klemensiewicza i S. Dubisza

EK2 - student zna i rozumie zmiany, jakie zaszły w rozwoju fonetyki i ortografii polskiej w ciągu wieków

EK3 - student zna i charakteryzuje zapożyczenia w języku polskim, podaje przykłady, potrafi dokonać ich oceny

EK4 - student zna najważniejsze zmiany leksykalno-semantyczne, jakie zaszły w polszczyźnie w ciągu wieków, omawia je i podaje przykłady

EK5 - student wymienia dialekty języka polskiego, zna i rozumie ich rolę w kształtowaniu się polskiego języka literackiego

EK6 - student zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu historii języka

EK7 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii języka oraz do ciągłego podnoszenia jej poziomu

EK8 - student jest gotów do podejmowania działań na rzecz popularyzacji wiedzy o historii języka polskiego

10 godz. (udział w zajęciach) + 10 godz. (przygotowanie do zajęć) + 5 godz. (przygotowanie do zaliczenia, konsultacje) = 25 godz. = 1 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student zna genezę języka polskiego, wymienia kryteria periodyzacji jego dziejów, wymienia etapy rozwoju ortografii polskiej, wymienia przykładowe zapożyczenia w j. polskim, wskazuje najważniejsze zmiany leksykalno-semantyczne, wskazuje dialekty języka polskiego, zna podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, potrafi krytycznie ocenić zakres posiadanej wiedzy, jest gotów do podejmowania działań na rzecz popularyzacji wiedzy o historii języka polskiego

Na ocenę dobrą:

student zna genezę języka polskiego i kryteria jego periodyzacji według Z. Klemensiewicza lub S. Dubisza, wymienia etapy rozwoju ortografii polskiej i podaje przykłady zmian fonetycznych, wie, z jakich języków polszczyzna zapożyczała jednostki w ciągu wieków i podaje przykłady, wskazuje i omawia najważniejsze zmiany leksykalno-semantyczne, wskazuje dialekty języka polskiego, zna ich rolę w kształtowaniu się polszczyzny literackiej, zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, potrafi krytycznie ocenić zakres posiadanej wiedzy i jest gotów do samokształcenia, jest gotów do podejmowania działań na rzecz popularyzacji wiedzy o historii języka polskiego

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna i omawia genezę języka polskiego; omawia kryteria periodyzacji polszczyzny według Klemensiewicza i Dubisza; wymienia i omawia etapy rozwoju ortografii polskiej, podaje przykłady zmian ortograficznych i fonetycznych; wskazuje, omawia i podaje przykłady zmian leksykalno-semantycznych; wymienia dialekty języka polskiego, omawia ich rolę w kształtowaniu się polszczyzny literackiej i podaje przykłady; zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, potrafi je wykorzystać w analizie zjawisk językowych; potrafi krytycznie ocenić zakres posiadanej wiedzy, jest gotów do samokształcenia, jest gotów do podejmowania działań na rzecz popularyzacji wiedzy o historii języka polskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)