Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-LITDZIEC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Npol_W01

Npol_W03

Npol_W07

Npol_U01

Npol_U03

Npol_U05

Npol_K01

Npol_K04


Wymagania wstępne:

Posiadane kwalifikacje nauczycielskie.

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w główne zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej, omawiają jej wyznaczniki i najbardziej rozpoznawalne cechy oraz pokazują jej funkcjonowanie w dydaktyce szkolnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są funkcjonowaniu literatury dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej na poziomie szkoły podstawowej.

Zyskując wiedzę o cechach i wyznacznikach literatury dziecięcej, student nauczy się rozpoznawać czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę lub powieść oraz wskazywać jego cechy gatunkowe, Wprowadzone zostaną i omówione cechy poszczególnych odmian odmiany powieści, m. in. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe oraz fantasy.

W formule wykładowo-konwersatoryjnej omówione zostanie pochodzenie literatury dla dzieci oraz wskazane jej cechy osobnicze.

Znaczny blok zajęć poświęcony zostanie baśni w ujęciu literackim, ale także kulturowym i psychoanalitycznym; interpretacji poddane zostaną wybrane utwory baśniowe.

Omówiona zostanie także literatura fantastyczna i jej współczesne odmiany i realizacje (fantasy, dystopia), ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej walory edukacyjne i wychowawcze przydatne w dydaktyce szkolnej.

Blok zajęć zostanie poświęcony różnym odmianom powieści dla najmłodszych czytelników: powieści dla dziewcząt, powieść obyczajowej i psychologicznej, powieści przygodowo-detektywistycznej (analiza konkretnych przykładów).

Literatura:

Literatura przedmiotu (wybrane pozycje):

Z. Adamczykowa, Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001;

Animacja czytelnictwa dziecięcego, red. J. Papuzińska i in., Płock 2004;

A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992;

A. Baluch, Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005;

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, t. 1 i 2, Warszawa 1985;

S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;

Dzieciństwo i sacrum, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1 Warszawa 1998, t. 2 Warszawa 2000;

Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017;

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2010;

P. Hazard, Książki, dzieci i dorośli, tł. I. Słońska, Warszawa 1963;

A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje, Kraków 2009

Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2019;

G. Leszczyński, Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010

G. Leszczyński, Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007;

J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988;

J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981;

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012;

J. Papuzińska, Inicjacje czytelnicze, Warszawa 1988;

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018;

Przeboje edukacji polonistycznej, red. D. Michułka, Wrocław 2001;

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004;

M. Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantazy jako konwencji literackiej, Wrocław 2009

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003;

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2011;

Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2007;

G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007

Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013;

V. Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003;

A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980;

Literatura podmiotu - konkretne teksty każdorazowo ustalane na zajęciach z uczestnikami kursu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zapoznaje się z lekturami obowiązkowymi i uzupełniającymi dla szkoły podstawowej mieszczącymi się w obszarze literatury dla dzieci i młodzieży.

W czasie zajęć student poznaje kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony. Zapoznaje się z współczesnymi metodami analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student będzie potrafił posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Student zdobędzie umiejętności by samodzielnie opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym.

Absolwent po kursie przedmiotu będzie gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Przedmiot ma przypisane 2 punkty ECTS. W przeliczeniu na nakład pracy studenta: 1 punkt ECTS - za obecność na zajęciach; 1 punkt ECTS = samodzielne przygotowywanie się studenta do zajęć, czytanie wskazanych lektur i opracowań oraz przygotowanie zaliczeniowego konspektu zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Student będzie oceniany w trybie ciągłym na podstawie aktywności na zajęciach (ocenianie ciągłe). Konieczna będzie znajomość wybranych pozycji lekturowych zaproponowanych przez prowadzącego.

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności a także przygotowanej pracy pisemnej w postaci konspektu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w główne zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej, omawiają jej wyznaczniki i najbardziej rozpoznawalne cechy oraz pokazują jej funkcjonowanie w dydaktyce szkolnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są funkcjonowaniu literatury dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej na poziomie szkoły podstawowej.

Zyskując wiedzę o cechach i wyznacznikach literatury dziecięcej, student nauczy się rozpoznawać czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę lub powieść oraz wskazywać jego cechy gatunkowe, Wprowadzone zostaną i omówione cechy poszczególnych odmian odmiany powieści, m. in. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe oraz fantasy.

W formule wykładowo-konwersatoryjnej omówione zostanie pochodzenie literatury dla dzieci oraz wskazane jej cechy osobnicze.

Znaczny blok zajęć poświęcony zostanie baśni w ujęciu literackim, ale także kulturowym i psychoanalitycznym; interpretacji poddane zostaną wybrane utwory baśniowe.

Omówiona zostanie także literatura fantastyczna i jej współczesne odmiany i realizacje (fantasy, dystopia), ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej walory edukacyjne i wychowawcze przydatne w dydaktyce szkolnej.

Blok zajęć zostanie poświęcony różnym odmianom powieści dla najmłodszych czytelników: powieści dla dziewcząt, powieść obyczajowej i psychologicznej, powieści przygodowo-detektywistycznej (analiza konkretnych przykładów).

Literatura:

Literatura przedmiotu (wybrane pozycje):

Z. Adamczykowa, Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001;

Animacja czytelnictwa dziecięcego, red. J. Papuzińska i in., Płock 2004;

A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992;

A. Baluch, Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005;

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, t. 1 i 2, Warszawa 1985;

S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;

Dzieciństwo i sacrum, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1 Warszawa 1998, t. 2 Warszawa 2000;

Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017;

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2010;

P. Hazard, Książki, dzieci i dorośli, tł. I. Słońska, Warszawa 1963;

A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje, Kraków 2009

Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2019;

G. Leszczyński, Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010

G. Leszczyński, Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007;

J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988;

J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981;

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012;

J. Papuzińska, Inicjacje czytelnicze, Warszawa 1988;

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018;

Przeboje edukacji polonistycznej, red. D. Michułka, Wrocław 2001;

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004;

M. Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantazy jako konwencji literackiej, Wrocław 2009

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003;

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2011;

Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2007;

G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007

Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013;

V. Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003;

A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980;

Literatura podmiotu - konkretne teksty każdorazowo ustalane na zajęciach z uczestnikami kursu.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w trybie on-line.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)