Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z literatury XIX wieku (romantyzm)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-LitXIXw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z literatury XIX wieku (romantyzm)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeWtTrLJivETBvlByEWVZb8xZVscSAPbwaFrXXlQAjqs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b7b5bbfb-922b-426b-bbde-3559f1ddfa32&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Npol_W01

Npol_W03

Npol_W05

Npol_W06

Npol_U01

Npol_U04

Npol_K01

Npol_K03

Wymagania wstępne:

Podstawowa orientacja historii literatury polskiego romantyzmu. Ogólna wiedza z zakresu historii literatury polskiej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z literaturą polską epoki romantyzmu, z twórczością najważniejszych pisarzy i dziełami uznawanymi w historii literatury za kanoniczne. Zajęcia mają odsłonić i nakreślić kierunki rozwoju literatury epoki oraz wskazać i wyjaśnić najważniejsze kategorie interpretacyjne związane z romantyzmem polskim.

Pełny opis:

Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu) z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Literatura:

I LITERATURA PIĘKNA

Wybór lektur został podporządkowany programowi nauczania w szkole podstawowej oraz średniej (zakres podstawowy i rozserzony).

Literatura polska lat: 1795-1821

Wybicki J. Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P. Hymn do Boga

Niemcewicz J. U. Śpiewy historyczne (jeden wybrany utwór)

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN). Do wyboru 2 artykuły (spośród pism: J. Śniadeckiego, K. Brodzińskiego)

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse

Mickiewicz A. Sonety (4 sonety z cyklu odeskiego, m.in. Niepewność, Dobranoc i 4 sonety z cyklu krymskiego, m.in. Stepy akermańskie, Bakczysaraj, Bakczysaraj w nocy, Ajudah)

Mickiewicz A. Dziady część II

Mickiewicz A. Dziady część IV

Mickiewicz A. Konrad Wallenrod

Mickiewicz A. Giaur

Mickiewicz A. Dziady III

Mickiewicz A. Pan Tadeusz

Mickiewicz A. liryki lozańskie (m.in. [Nad wodą wielką i czystą], [Gdy tu mój trup], [Snuć miłość], [Polały się łzy]

Rzewuski H. Pamiątki Soplicy (1 utwór do wyboru)

Słowacki J. Rozłączenie

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna (lub do wyboru: Lilla Weneda)

Słowacki J. Beniowski (pięć pierwszych pieśni)

Słowacki J. Grób Agamemnona

Słowacki J. Testament mój

Słowacki J. Uspokojenie

Krasiński Z. Listy do Delfiny Potockiej (do wyboru)

Krasiński Z. Nie-Boska Komedia

Norwid C. Czarne kwiaty

Norwid C. Vade-mecum (do wyboru 5 utworów, m.in. W Weronie, Fortepian Szopena, Pielgrzym, Nerwy, Larwa)

Norwid C. Bema pamięci żałobny-rapsod

Norwid C. Promethidion (fragmenty)

Norwid C. Ostatnia z bajek

WYBRANE KONTEKSTY LITERACKIE:

G. W. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów (fragmenty)

A. W. Schlegel, Wykłady o literaturze pięknej i sztuce (fragmenty)

Angielscy "Poeci Jezior" - W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R. Southey. Wybrał, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Stanisław Kryński. Wrocław 1963. Ossolineum. Biblioteka Narodowa. Seria II, Nr 143.

G. Byron, Giaur (tłum. Adam Mickiewicz)

J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera

J. W. Goethe, Faust

F. Schiller, Do radości

E. A. Poe Złoty żuk

E. A. Poe, Berenika

II PODRĘCZNIKI

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Język polski. Oblicza epok, Warszawa 2020 (WSiP)

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

III MONOGRAFIE I SYNTEZY

M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986.

D. Zamącińska Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985.

Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

IV OMÓWIENIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW

Adam Mickiewicz

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. Górski: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. Kleiner Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. Seweryn, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. Janion i M. Żmigrodzka, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994;

S. Treugutt, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. Zgorzelski,, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 2001.

M. Janion: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. Kleiner: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. Szczeglacka: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. Szczeglacka-Pawłowska: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Cyprian Norwid

W. Borowy: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. Stefanowska: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się:

Npol_W01

absolwent zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony

Npol_W03

absolwent zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

Npol_W05

absolwent zna terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie

Npol_W06

absolwent zna kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, rozumie i rozpoznaje ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony

Npol_U01

absolwent potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

Npol_U04

absolwent potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego, wykorzystując zdobytą wiedzę , a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Npol_K01

absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Npol_K03

absolwent jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze, języku i kulturze polskiej

LICZBA ECTS: 3

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 15 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Łącznie 90 godzin = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Egzamin składa się z części pisemnej oraz z części ustnej.

Egzamin odbędzie się na platformie e-learningowa Moodle (część pisemna - zaliczenie ćwiczeń)) oraz na platformie MS Teams (część ustna - egzamin)

Część pisemna (platforma Moodle): praca semestralna (tematy prac zostaną podane z miesięcznym wyprzedzeniem - do wyboru).

Część ustna (platforma MS Teams):

Na egzaminie Student otrzymuje trzy pytania:

1. dotyczące problematyki podjętej w pracy

2. dotyczące znajomości lektur z listy

3. Dotyczące szerszych kontekstów i znajomości epoki romantyzmu.

Wiedza, kompetencje i umiejętności sprawdzane są zgodnie z podanymi wyżej efektami kształcenia.

Ocena dostateczna:

Zaliczona praca semestralna (na platformie Moodle)

Odpowiedź na pytanie pierwsze (egzamin ustny)

Ocena dobra:

Zaliczona praca semestralna

Odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie (egzamin ustny)

Ocena bardzo dobra:

Zaliczona praca semetralna.

Odpowiedź na trzy pytania (egzamin ustny)

Ocena jest uzależniona od stopnia opanowania materiału i umiejętności interpretacji oraz problematyzowania zagadnień.

Na podwyższenie oceny może mieć wpływ aktywność na zajęciach.

Obecność obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeWtTrLJivETBvlByEWVZb8xZVscSAPbwaFrXXlQAjqs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b7b5bbfb-922b-426b-bbde-3559f1ddfa32&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z literaturą polską epoki romantyzmu, z twórczością najważniejszych pisarzy i dziełami uznawanymi w historii literatury za kanoniczne. Zajęcia mają odsłonić i nakreślić kierunki rozwoju literatury epoki oraz wskazać i wyjaśnić najważniejsze kategorie interpretacyjne związane z romantyzmem polskim.

Pełny opis:

Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu) z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Literatura:

I LITERATURA PIĘKNA

Wybór lektur został podporządkowany programowi nauczania w szkole podstawowej oraz średniej (zakres podstawowy i rozserzony).

Literatura polska lat: 1795-1821

Wybicki J. Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P. Hymn do Boga

Niemcewicz J. U. Śpiewy historyczne (jeden wybrany utwór)

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN). Do wyboru 2 artykuły (spośród pism: J. Śniadeckiego, K. Brodzińskiego)

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse

Mickiewicz A. Sonety (4 sonety z cyklu odeskiego, m.in. Niepewność, Dobranoc i 4 sonety z cyklu krymskiego, m.in. Stepy akermańskie, Bakczysaraj, Bakczysaraj w nocy, Ajudah)

Mickiewicz A. Dziady część II

Mickiewicz A. Dziady część IV

Mickiewicz A. Konrad Wallenrod

Mickiewicz A. Giaur

Mickiewicz A. Dziady III

Mickiewicz A. Pan Tadeusz

Mickiewicz A. liryki lozańskie (m.in. [Nad wodą wielką i czystą], [Gdy tu mój trup], [Snuć miłość], [Polały się łzy]

Rzewuski H. Pamiątki Soplicy (1 utwór do wyboru)

Słowacki J. Rozłączenie

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna (lub do wyboru: Lilla Weneda)

Słowacki J. Beniowski (pięć pierwszych pieśni)

Słowacki J. Grób Agamemnona

Słowacki J. Testament mój

Słowacki J. Uspokojenie

Krasiński Z. Listy do Delfiny Potockiej (do wyboru)

Krasiński Z. Nie-Boska Komedia

Norwid C. Czarne kwiaty

Norwid C. Vade-mecum (do wyboru 5 utworów, m.in. W Weronie, Fortepian Szopena, Pielgrzym, Nerwy, Larwa)

Norwid C. Bema pamięci żałobny-rapsod

Norwid C. Promethidion (fragmenty)

Norwid C. Ostatnia z bajek

WYBRANE KONTEKSTY LITERACKIE:

G. W. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów (fragmenty)

A. W. Schlegel, Wykłady o literaturze pięknej i sztuce (fragmenty)

Angielscy "Poeci Jezior" - W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R. Southey. Wybrał, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Stanisław Kryński. Wrocław 1963. Ossolineum. Biblioteka Narodowa. Seria II, Nr 143.

G. Byron, Giaur (tłum. Adam Mickiewicz)

J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera

J. W. Goethe, Faust

F. Schiller, Do radości

E. A. Poe Złoty żuk

E. A. Poe, Berenika

II PODRĘCZNIKI

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Język polski. Oblicza epok, Warszawa 2020 (WSiP)

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

III MONOGRAFIE I SYNTEZY

M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986.

D. Zamącińska Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985.

Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

IV OMÓWIENIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW

Adam Mickiewicz

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. Górski: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. Kleiner Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. Seweryn, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. Janion i M. Żmigrodzka, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994;

S. Treugutt, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. Zgorzelski,, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 2001.

M. Janion: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. Kleiner: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. Szczeglacka: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. Szczeglacka-Pawłowska: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Cyprian Norwid

W. Borowy: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. Stefanowska: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)