Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania jezyka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-MNLSZPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania jezyka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09

FP2_U06

FP2_U08

FP2_K05

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia literacko-kulturowego i językowego w szkole ponadpodstawowej; poszerzają umiejętności praktycznego i świadomego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej i pedagogicznej.

Konwersatorium poświęcone jest metodyce nauczania literatury polskiej i języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej I i II stopnia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się dla absolwenta:

Wiedza: student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem specjalizacji nauczycielskiej.

Umiejętności: student potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu; potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach specjalizacji nauczycielskiej, a także ukierunkować innych w tym zakresie.

Kompetencje: student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji specjalizacji nauczycielskiej przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam jedną nieobecność).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Test wiedzy w sesji zimowej.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Potrafi samodzielnie zaplanować, przygotować i omówić projekty lekcji oraz konspekty. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej). Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej. Student uzyskuje powyżej 80% punktów z końcowego testu.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Potrafi z pomocą wykładowcy i dostępnych źródeł zaplanować, przygotować i omówić projekty lekcji oraz konspekty. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej). Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej. Student uzyskuje 70-80% punktów z końcowego testu.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Z trudem potrafi zaplanować, przygotować i omówić projekty lekcji oraz konspekty. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej). Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej. Student uzyskuje 60-70% punktów z końcowego testu.

Praktyki zawodowe:

Materiały opracowane podczas zajęć mogą zostać wykorzystane podczas realizacji praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)