Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-P-KNJP-POE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03; FP1_W10; FP1_U03;FP1_K01

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Kurs rozpoczynają zagadnienia wstępne, głównym zaś przedmiotem badawczo-dydaktycznego zainteresowania są podstawowe dziedziny poetyki: stylistyka, genologia i tematologia.

Pełny opis:

Ćwiczenia z poetyki zmierzają do znaczącego poszerzenia i pogłębienia posiadanej przez studenta wiedzy polonistycznej, systematycznie uzupełnianej o nowe treści kształcenia. Cele przedmiotu, teoretyczny i praktyczny, rozumiane są komplementarnie. Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, co winno prowadzić do ugruntowania i pogłębienia umiejętności analityczno-interpretacyjnego postępowania z utworami literackimi. Cele owe zmierzają do wykształcenia w zakresie kompetentnej, fachowej lektury filologicznej tekstu.

Literatura:

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2000 (wybrane hasła)

Anna Martuszewska, Radosne gry. O grach/zabawach literackich, Gdańsk 2008

D. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, "Pamiętnik Literacki" 1975, z. 3, s. 195-216

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000

M. Głowiński, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 249-263 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 53-72.

H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, lub w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków1987. [ob.]

W. Propp, Morfologia bajki, Warszawa 1976, rozdz. Przedmiot i metoda badań. [ob.]

H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984. [ob.]

J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992. [uzup.]

S. Wysłouch, Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja opisu, w: Problemy teorii literatury, s. IV, red. H. Markiewicz, Wrocław 1998. [ob.]

M. Bachtin, Słowo w powieści, w: Rosyjska szkoła stylistyki, red. M. R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970. [ob.]

R. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4. [ob.]

A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985. [ob.]

W. Iser, Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1. [ob.]

M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, w: tegoż, Style odbioru, Kraków 1977. [ob.]

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973, rozdz.: Poetyka dzieła otwartego. [uzup.]

M. Głowiński, Gatunki literackie, w: tegoż, Prace wybrane, t. III, Kraków 1998. [ob.]

M. Głowiński, „Nouveau roman” – problemy teoretyczne, w: tegoż, Prace wybrane, t. V, Kraków 2000. [ob.]

S. Skwarczyńska, Zagadnienie dramatu, w: tejże, Studia i szkice literackie, Warszawa 1953, lub w: Problemy teorii dramatu i teatru, wyb., oprac. J. Degler, Wrocław 1988. [ob.]

W. Kayser, Próba określenia i istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4.

L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, w: Ironia, red. M. Głowniński, Gdańsk 2002. [ob.]

S. Balbus, Granice poetyki i kompetencje teorii literatury, w: Poetyka bez granic, red. W. Bolecki, Warszawa 1995. [ob.]

S. Lem, Solaris

A. Sapkowski, Ostatnie życzenie

V. Nabokov, Pasażer

A. Szumacher, Słowodzicielka

W. Gombrowicz, Tancerz mecenasa Kraykowskiego

W. Tomczyk, Wielka improwizacja

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, czynny udział w zajęciach i lektura przesłanych tekstów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Kurs rozpoczynają zagadnienia wstępne, głównym zaś przedmiotem badawczo-dydaktycznego zainteresowania są podstawowe dziedziny poetyki: stylistyka, genologia i tematologia.

Pełny opis:

Ćwiczenia z poetyki zmierzają do znaczącego poszerzenia i pogłębienia posiadanej przez studenta wiedzy polonistycznej, systematycznie uzupełnianej o nowe treści kształcenia. Cele przedmiotu, teoretyczny i praktyczny, rozumiane są komplementarnie. Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, co winno prowadzić do ugruntowania i pogłębienia umiejętności analityczno-interpretacyjnego postępowania z utworami literackimi. Cele owe zmierzają do wykształcenia w zakresie kompetentnej, fachowej lektury filologicznej tekstu.

Literatura:

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2000 (wybrane hasła)

Anna Martuszewska, Radosne gry. O grach/zabawach literackich, Gdańsk 2008

D. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, "Pamiętnik Literacki" 1975, z. 3, s. 195-216

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000

M. Głowiński, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 249-263 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 53-72.

H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, lub w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków1987. [ob.]

W. Propp, Morfologia bajki, Warszawa 1976, rozdz. Przedmiot i metoda badań. [ob.]

H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984. [ob.]

J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992. [uzup.]

S. Wysłouch, Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja opisu, w: Problemy teorii literatury, s. IV, red. H. Markiewicz, Wrocław 1998. [ob.]

M. Bachtin, Słowo w powieści, w: Rosyjska szkoła stylistyki, red. M. R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970. [ob.]

R. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4. [ob.]

A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985. [ob.]

W. Iser, Apelatywna struktura tekstów. Nieokreśloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1. [ob.]

M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, w: tegoż, Style odbioru, Kraków 1977. [ob.]

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973, rozdz.: Poetyka dzieła otwartego. [uzup.]

M. Głowiński, Gatunki literackie, w: tegoż, Prace wybrane, t. III, Kraków 1998. [ob.]

M. Głowiński, „Nouveau roman” – problemy teoretyczne, w: tegoż, Prace wybrane, t. V, Kraków 2000. [ob.]

S. Skwarczyńska, Zagadnienie dramatu, w: tejże, Studia i szkice literackie, Warszawa 1953, lub w: Problemy teorii dramatu i teatru, wyb., oprac. J. Degler, Wrocław 1988. [ob.]

W. Kayser, Próba określenia i istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4.

L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, w: Ironia, red. M. Głowniński, Gdańsk 2002. [ob.]

S. Balbus, Granice poetyki i kompetencje teorii literatury, w: Poetyka bez granic, red. W. Bolecki, Warszawa 1995. [ob.]

S. Lem, Solaris

A. Sapkowski, Ostatnie życzenie

V. Nabokov, Pasażer

A. Szumacher, Słowodzicielka

W. Gombrowicz, Tancerz mecenasa Kraykowskiego

W. Tomczyk, Wielka improwizacja

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)