Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-R-3-SemDok-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DRL_W01

DRL_W02

DRL_U01

DRL_U02

DRL_K02

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego, kompetentnego i merytorycznie dojrzałego prowadzenia własnych, oryginalnych i ważnych dla rozwoju nauki badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje

- do dojrzałego prezentowania efektów samodzielnej pracy naukowej

- do konfrontowania jej wyników w trakcie merytorycznej dyskusji,

- do klarownego i merytorycznego, także poprawnego pod względem metodologicznym budowania wywodu myślowego,

- do wnikliwej analizy kontrargumentów

- do prezentowania i ewaluacji literatury przedmiotu z zakresu prowadzonych w ramach konkretnego seminarium dysertacji doktorskich

- do formułowania nowych, oryginalnych zadań badawczych.

Cele te są realizowane przez referaty, dyskusje naukowe, panele, analizę fragmentów prac doktorskich.

Literatura:

Tadeusz Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich,1994

Romuald Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów,1994

Ginafranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, 1996

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,2007

oraz literatura związana z tematem rozprawy doktorskiej, wybrana ze względu na potrzeby i zainteresowania doktorantów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DRL_W01

DRL_W02

DRL_U01

DRL_U02

DRL_K02

DRL_W01

Doktorant ma zaawansowaną wiedzę na temat kierunków i najnowszych tendencji w metodologii badań w wybranej przez siebie dziedzinie literaturoznawstwa

DRL_W02

Doktorant zna wyniki badań polskich i zagranicznych prowadzonych w zakresie realizowanego tematu rozprawy doktorskiej.

DRL_U01

Doktorant samodzielnie i krytycznie potrafi korzystać z informacji, dokonywać analizy tekstów źródłowych i literatury przedmiotu.

DRL_U02

Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe, formułować hipotezy badawcze, przygotować i zaprezentować ich weryfikację posługując się w mowie i piśmie polskim językiem naukowym.

DRL_K02

Doktorant potrafi wartościować i selekcjonować zakres przekazywanych informacji ze względu na adresata.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium prezentują

- referaty przygotowywane tematycznie na potrzeby seminarium

- referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (bądź ich streszczenia)

- fragmenty prac doktorskich.

Teksty te przedstawiają w formie pisemnej opiekunowi naukowemu.

Ocenie podlega:

- wartość merytoryczna, metodologiczna, jak i językowa pracy

- umiejętność prowadzenia dyskusji i ustosunkowywania się do opinii wyrażanych na temat przedstawionych tekstów bądź tez

- zaangażowanie w życie naukowe: aktywność w przygotowywaniu publikacji naukowych, wniosków grantowych, udział w konferencjach naukowych, grantach lub organizowanie wydarzeń naukowych.

Ocena niedostateczna - brak zaangażowania w pisanie dysertacji oraz merytorycznego aktywnego uczestnictwa w seminarium

Ocena dostateczna – wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez przedłożenie akceptowalnego fragmentu rozdziału, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu

Ocena dobra - wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez przedłożenie co najmniej jednego rozdziału, umiejętność wdrożenia do tekstu uwag i zmian sugerowanych przekazanych przez opiekuna oraz w dyskusji na seminarium, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu, wystąpienie na seminarium z referatem

Ocena bardzo dobra - wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez sukcesywne prezentowanie rozdziałów, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu, wystąpienie na seminarium z referatem, udział w konferencjach naukowych(dyskutowanie tez wystąpień na seminarium), przygotowanie publikacji naukowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki doktoranckie realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami MNiSW, uchwałami Senatu UKSW oraz Rady Wydziału Nauk Humanistycznych w wymiarze min. 10 godz. max. 90 godzin w czasie trwania roku akademickiego.

W sposób bezpośredni są nadzorowane przez powołanego opiekuna naukowego doktoranta, dokumentowane w jego opinii stanowiącej załącznik do sprawozdania rocznego doktoranta oraz protokołami hospitacji. Rozliczane w osobnym protokole.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium Doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Chachulski, Anna Szczepan-Wojnarska
Prowadzący grup: Tomasz Chachulski, Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W związku z nadchodzącym terminem ostatecznego oddania rozpraw doktorskich wszystkich uczestników seminarium

doktorskiego, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przewiduję wyłącznie prezentację kolejnych rozdziałów

rozpraw wszystkich uczestników seminarium i dyskusję nad nimi; zatem rozdziałów poświęconych pisarstwu J. E.

Minasowicza, Stanisława Konarskiego, dziennikom podróży do Włoch w XVIII wieku, folklorowi warszawskiemu XX wieku

oraz wątkom literatury współczesnej.

Pełny opis:

W związku z nadchodzącym terminem ostatecznego oddania rozpraw doktorskich wszystkich uczestników seminarium

doktorskiego, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przewiduję wyłącznie prezentację kolejnych rozdziałów

rozpraw wszystkich uczestników seminarium i dyskusję nad nimi; zatem rozdziałów poświęconych pisarstwu J. E.

Minasowicza, Stanisława Konarskiego, dziennikom podróży do Włoch w XVIII wieku, folklorowi warszawskiemu XX wieku

oraz wątkom literatury współczesnej.

Literatura:

Anna Nasiłowska, Historia literatury polskiej, Warszawa 2019.

Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. Kazimierz Puchowski i Joanna Orzeł,

Warszawa 2019.

Rolf Fieguth, Sobie wielki. O pięciu zbiorach lirycznych Franciszka Dionizego Kniaźnina, Warszawa 2018.

Alina Nowicka-Jeżowa, Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 2019.

Bieżące numery czołowych czasopism literaturoznawczych: Tekstów Drugich, Pamiętnika Literackiego itp.

Wymagania wstępne:

zaliczenie poprzedniego semestru seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.