Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody badań literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-R-SD-1-WspMetBL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody badań literaturoznawczych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Prezentacja najnowszych metodologii analizowania literatury:

- nowy historycyzm

- zwrot afektywny

- studia nad traumą

- memorologia

- ekokrytycyzm

- animalizm

- cyberliteratura.

Pełny opis:

Prezentacja najnowszych metodologii analizowania literatury:

- nowy historycyzm

- zwrot afektywny

- studia nad traumą

- memorologia

- ekokrytycyzm

- animalizm

- cyberliteratura.

Literatura:

Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006

Pamięć i afekty, pod red. Z. Budrewicz, R. Sendyki, R. Nycza, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014.

Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, pod red. R. Nycza, A. Łebkowskiej, A. Daukszy, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.

A. Barcz, D. Łagodzka, Zwierzęta i ich ludzie, Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, Warszawa 2015.

A. Barcz Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2016

"teksty drugie" 2018/2

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Doktorant zna i potrafi zrekonstruować podstawowe tezy nowych metod literaturoznawczej lektury dzieł literackich, potrafi krytycznie się do nich odnieść w oparciu o literaturę przedmiotu.

Zna kluczową terminologię nowych metodologii, jej genezę i sposoby stosowania w praktyce krytycznoliterackiej.

Potrafi samodzielnie zastosować poznane metody do analizy i interpretacji tekstu literackiego.

Metody i kryteria oceniania:

nauczanie w platformie Moodle, korespondencja indywidualna

wskazówki, materiały, bibliografia, regularny kontakt w formie czatu 90 minut w tygodniu

Podstawą oceny:

aktywne uczestnictwo w czacie

zapoznanie się z sugerowaną literaturą przedmiotu

praca pisemna

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)