Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreowanie marki na rynku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreownanie marki galerii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-M-I-3-KreMarSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreowanie marki na rynku sztuki. Kreowanie wizerunku artysty, marszanda i antykwariusza. Kreownanie marki galerii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, socjologii i ekonomii rynku sztuki, która będzie pomocna zarówno w pracy właściciela czy pracownika galerii, jak i muzealnika poszukującego na rynku dzieł do zakupu lub na wystawy.

Pełny opis:

Jako przestrzeń komercyjna, będąc obiegiem dzieł i pieniędzy, rynek sztuki zajmuje w świecie sztuki izolowane miejsce. Z kolei jako rynek ekonomiczny zachowuje swoją odrębność właściwą dla segmentu dóbr luksusowych, a jednocześnie unikatowych. Wprowadzenie w zagadnienia kreowania marki na rynku sztuki wymaga przede wszystkim podstawowej wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania marką i wizerunkiem. Niemniej konieczna jest tu także znajomość ekonomii i socjologii rynku sztuki, która pozwoli wskazać i zrozumieć rządzące tu mechanizmy, a także scharakteryzować podmioty i uczestników działających w tej przestrzeni.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Bryl Monika, Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

2. Kall Jacek, Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001.

3. Rynek sztuki w Polsce. Raport Artinfo.pl 2019, Warszawa 2019.

4. Szymańska-Palaczyk Agnieszka, Marka artystyczna jako fenomen społeczny. Tworzenie, zróżnicowanie i role marek artystycznych we współczesnej Polsce. Raport z badań, Poznań 2015.

Lektury uzupełniające:

1. Niewiarowski Wojciech, Artysta u progu kariery zawodowej, Łódź 2017.

2. Thornton Sarah, Siedem dni w świecie sztuki, Warszawa 2011.

3. Żaglewska Dorota, Sztuka czy biznes. Tajemnice antykwariuszy, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedzy:

• Zna podstawową terminologię dotyczącą zarządzania marką i kreowania wizerunku oraz rozumie jej zastosowania w obrębie marketingu oraz nauk o sztuce.

• Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii rynku sztuki.

• Ma podstawową wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marką i kreowania wizerunku na rynku sztuki.

Umiejętności:

• Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marką i kreowania wizerunku do opisu podmiotów i uczestników obecnych na polskim rynku sztuki.

• Potrafi ocenić wizerunek galerii, marszanda, odróżnić wiarygodnego uczestnika rynku od oszusta.

• Potrafi interpretować przekazy medialne oraz komunikaty podmiotów działających na rynku sztuki.

Kompetencji społecznych:

• Rozumie konieczność zdobywania kompetencji biznesowych.

• Rozumie konieczność przestrzegania etyki zawodowej na rynku sztuki.

• Posiada zdolność efektywnej współpracy z agencją marketingową, PR.

Opis ECTS:

• Udział w zajęciach - 30 h

• Praca własna (lektury, przygotowanie się do zaliczenia) – 60 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład, dyskusja.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- frekwencja, aktywność podczas zajęć, zaliczenie ustne na koniec semestru.

BDB

• Zna bardzo dobrze podstawową terminologię dotyczącą zarządzania marką i kreowania wizerunku oraz rozumie jej zastosowania w obrębie marketingu sztuki.

• Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii rynku sztuki. Swoją wiedzę uzasadnia trafnie dobranymi przykładami.

• Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marką i kreowania wizerunku. Swoją wiedzę uzasadnia trafnie dobranymi przykładami.

• Potrafi trafnie wskazać wyróżniki marki i wizerunku galerii, artysty na tle rynku i konkurencji. Umiejętnie argumentuje swoje zdanie.

DB

• Zna dobrze podstawową terminologię dotyczącą zarządzania marką i kreowania wizerunku oraz rozumie jej zastosowania w obrębie marketingu sztuki.

• Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii rynku sztuki. Argumentuje swoje zdanie w odpowiedzi na pytania naprowadzające.

• Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marką i kreowania wizerunku. Argumentuje swoje zdanie w odpowiedzi na pytania naprowadzające.

• Potrafi dość dobrze wskazać wyróżniki marki i wizerunku galerii, artysty na tle rynku i konkurencji. Argumentuje swoje zdanie w odpowiedzi na pytania naprowadzające.

DST

• Zna dostatecznie dobrze podstawową terminologię dotyczącą zarządzania marką i kreowania wizerunku oraz dostatecznie dobrze rozumie jej zastosowania w obrębie marketingu sztuki.

• Ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii rynku sztuki. W odpowiedzi na pytania naprowadzające podejmuje próbę uzasadnienia jej na przykładach. Argumentacja uzasadnienia jest częściowo sprzeczna, lub zdawkowa – student nie potrafi ich przekonująco rozwinąć.

• Ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marką i kreowania wizerunku. W odpowiedzi na pytania naprowadzające podejmuje próbę uzasadnienia jej na przykładach. Argumentacja uzasadnienia jest częściowo sprzeczna, lub zdawkowa – student nie potrafi ich przekonująco rozwinąć.

• Potrafi dostatecznie dobrze wskazać wyróżniki marki i wizerunku galerii, artysty na tle rynku i konkurencji. W odpowiedzi na pytania naprowadzające podejmuje próbę uzasadnienia jej na przykładach. Argumentacja uzasadnienia jest częściowo sprzeczna, lub zdawkowa – student nie potrafi ich przekonująco rozwinąć.

NDST

• Nie zna podstawowej terminologii dotyczącej zarządzania marką i kreowania wizerunku oraz nie rozumie jej zastosowań w obrębie marketingu sztuki.

• Nie ma podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i socjologii rynku sztuki.

• Nie ma podstawowej wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania marką i kreowania wizerunku.

• Nie potrafi wskazać wyróżników marki i wizerunku galerii, artysty na tle rynku i konkurencji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)