Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru europejskiego (cz. 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-I-2-HisTeatr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru europejskiego (cz. 1)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1t_W09

FP1t_U03

FP1t_K04


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zdobycie podstawowej wiedzy z historii teatru europejskiego

Wymagania wstępne: kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Pełny opis:

Historia teatru europejskiego od starożytności do dziś, wiedza o inscenizacji, aktorstwie, scenografii, publiczności.

Literatura:

Podstawowe podręczniki (rok wydania - dowolny):

John Russell Brown, "Historia teatru"

Margot Berthold, "Historia teatru"

Odette Aslan, "Aktor XX wieku"

Zbigniewa Raszewski, "Krótka historia teatru polskiego"

"Wprowadzenie do nauki o teatrze" (pod red. J. Deglera)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1t_W09 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego

FP1t_U03 - umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

FP1t_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje student, który nie spełnia kryteriów, wymienionych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- ma wybiórczą wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrą wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego;

- umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową;

- najczęściej prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralne.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma bardzo dobrą wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego;

- umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralne.

Praktyki zawodowe:

Zgodne z regulaminem praktyk specjalizacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)