Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowy dramat w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-II-2-Drama-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowy dramat w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2t_W05

FP2t_W09

FP2t_W19

FP2t_U05

FP2t_K04


KU2_W01

KU2_K11

KU2_W06

KU2_U12

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

W konwersatorium mogą wziąć udział wszyscy studenci na poziomie licencjackim i magisterskim zainteresowani dramatem i teatrem współczesnym.

Cele przedmiotu:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najnowszą dramaturgią w Polsce i na świecie w jej różnych odmianach.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o dramacie (historia, teoria).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Przedmiotem konwersatorium będzie najnowsza dramaturgia polska i obca. Zajmiemy się twórczością pisarzy młodego i średniego pokolenia. W I semestrze poznamy sztuki autorów polskich. W II semestrze zajmiemy się twórczością autorów zagranicznych. Stosując narzędzia poetyki kulturowej i performatyki spróbujemy odczytać wybrane sztuki jako DRAMATYZACJE konfliktów, które przeżywa człowiek współczesny w różnych sytuacjach społecznych i okolicznościach kulturowych.

Literatura:

Babecki, Miłosz: Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej, Olsztyn 2010.

Baluch, Wojciech (red): Dramat made (in) Poland : współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, Kraków 2006

Bartosiak, Mariusz: Autopoetyka dramatu, Wydawnictwo Primum Verbum, Poznań 2014.

Bartosiak, Mariusz, Leyko, Małgorzata (red):, Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, Kraków 2008.

Bennett, Benjamin: Theater as Problem. Modern Drama and Its Place in Literature, Ithaca – London 1990.

Berry, S. Kathleen: The Dramatic Arts and Cultural Studies. Acting against the Grain, Falmer Press, New York - London 2000.

Borowski, Mateusz Sugiera, Małgorzata: Polska dramatyczna, T. 1, Dramat i dramatyzacje w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Borowski, Mateusz: W poszukiwaniu realności: przemiany formy dramatycznej końca XX wieku a nowe mimesis, Kraków 2006.

Burzyńska Anna: Anty-teoria literatury, Universitas, Kraków 2006.

Degler, Janusz (red.): Problemy teorii dramatu i teatru. T.1, 2, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Drozdowski, Rafał, Fatyga, Barbara, Filiciak, Mirosław, Krajewski, Marek, Szlendak (wsp.): Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2014.

Fischer-Lichte, Erica: Estetyka performatywności, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Grabowski, Artur; Kopciński, Jacek: Dramat w tekście-tekst w dramacie, IBL, Warszawa 2013.

Greenblatt, Stephen: Poetyka kulturowa: pisma wybrane, red. i wstęp Krystyna Kujawińska-Courtney, Universitas, Kraków 2006.

Herzfeld, Michael: Zażyłość kulturowa: poetyka społeczna w państwie narodowym, przekł. Michał Buchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Iser, Wolfgang: Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przekł. A. Kowalczyk-Pawlik, „Teksty Drugie” nr 5/2006

Kopciński, Jacek (red.): Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, IBL, Warszawa 2016.

Krajewska, Anna: Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005.

Lehmann, Hans-Thies: Teatr postdramatyczny, przeł. Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera, Kraków 2004.

Oliphant, D., Bradford, R. (edit): New directions in textual studies, Austin 1990.

Leyko, Małgorzta; Pełka, Artur (red.): Dramat po dramacie. Przemiany form dramatycznych w Niemczech po 1945 roku Łódź 2012.

Markowski, Michał Paweł; Nycz, Ryszard (red.): Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 2006.

Walas, Teresa; Nycz, Ryszard (red.): Kulturowa teoria literatury. 2, Poetyki, problematyki, interpretacje, Kraków 2012.

Nycz, Ryszard: Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” nr 6/2007Nycz, Ryszard, Zeidler-Janiszewska, Anna (red.): Nowoczesność jako doświadczenie, Universitas, Kraków 2006.

Popczyk-Szczęsna, Beata; Figzał, Magdalena (red.): Dramat i doświadczenie, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

Pyzik, Teresa: Warsztatowe problemy dramaturgii. Wybór tekstów, Łódź – Warszawa 1980.

Ratajczakowa, Dobrochna: Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań, 2015.

Sarrazac, Jean-Pierre (red.): Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2007.

Schechner, Richard: Performance Theory, Routledge, New York 1988.

Schechner, Richard, Performance Studies. An Introduction, Routledge, London 2002.

Skórzyńska, Agata: Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

Steiner, Georg: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, tł. Wojciech Kubiński, Kraków 2000.

Turner, Victor: Gry społeczne, pola i metafory, tł. Wojciech Usakiewicz, Kraków 2005

Ubersfeld, Ann: Czytanie teatr I, tł. Joanna Żurowska, PWN, Warszawa 2002

Ulea, Vera: A Concept of Dramatic Genre and the Comedy of a New Type: Chess, Literature and Film,

Carbondal: Southern Illinois University Press, 2002.

Winkin Yves, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, przeł. A. Karpowicz, wstęp W J. Burszta, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.

Worthen, W.B: Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

50 godzin - uczestnictwo w zajęciach

50 godzin - przygotowanie do zajęć (lektury, konteksty)

25 godzin - przygotowanie prezentacji/performansu

Filologia polska:

- Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii teorii teatru i dramatu europejskiego, dzieł a teatralnego, procesu twórczego nad dziełem teatralnym.

- Student zna uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, najważniejszych doktryn teatralnych (historycznych i współczesnych), zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- Student zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła dramatycznego i teatralnego, zasady budowy i cele recenzji teatralnej.

- Student potrafi integrować swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki, by przeprowadzić analizę i interpretację dzieła teatralnego w celu opisu jego konstrukcji artystycznej i odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem.

- Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Kulturoznawstwo:

- Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej kulturoznawstwa w aspekcie wiedzy o dramacie współczesnym, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w przyszłej działalności zawodowej.

- Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji - w aspekcie wiedzy o dramacie współczesnym.

- Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji, pozwalającą na specjalizowanie się w wybranym kierunku badań kulturoznawczych - w aspekcie wiedzy o dramacie współczesnym.

- Student potrafi w oryginalnej perspektywie dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji tekstów dramatycznych, stosując metody typowe oraz innowacyjnie wytworzone w toku samodzielnych działań badawczych, w celu określenia znaczeń tekstów dramatycznych, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Oceniane będą zaangażowanie w pracę nad tekstami i aktywność na zajęciach.

Podstawą zaliczenia jest esej oraz performatywne czytanie wybranego tekstu.

Praktyki zawodowe:

Zgodne z programem specjalizacji teatralnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)