Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-PCR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U13


Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Pojęcie i charakterystyka podstawowych zasad oraz instytucji prawnych z zakresu polskiego prawa cywilnego i rodzinnego.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego. Źródła i zasady prawa cywilnego.

2. Stosunek cywilnoprawny (pojęcie, rodzaje, strony, przedmiot). Podmioty prawa cywilnego.

3. Czynności cywilnoprawne (składanie oświadczeń woli, sposoby zawierania umów; wady oświadczenia woli).

4. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje). Przedawnienie i terminy zawite.

5. Pojęcie rodzaje i cechy praw rzeczowych.

6. Prawo własności. Współwłasność.

7. Istota zobowiązań. Bezpodstawne wzbogacenie.

8. Prawo zobowiązań. Omówienie wybranych umów: umowy dotyczące powierzenia praw (umowa sprzedaży, umowa darowizny), umowy o używanie cudzych rzeczy (umowa najmu, umowa dzierżawy), umowy o usługi (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

9. Prawo spadkowe - ogólna charakterystyka.

10. Dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe. Zachowek. Rodzaje testamentów.

11. Nabycie spadku przez spadkobiercę.

12. Rodzina (pojęcie, ogólna charakterystyka prawa rodzinnego).

13. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Ustroje majątkowe małżeńskie.

14. Ustanie małżeństwa i separacja małżonków.

15. Pochodzenie dziecka (macierzyństwo, ojcostwo). Władza rodzicielska. Obowiązek alimentacyjny. Opieka i kuratela.

Literatura:

Źródła: kodeks cywilny; kodeks rodzinny i opiekuńczy

1. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 2020.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022.

3. T. Mróz, Zobowiązania, Warszawa 2019.

4. T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego.

W2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa cywilnego.

W3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa cywilnego.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa cywilnego.

U2 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa cywilnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa cywilnego.

K2 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

-wykład: opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

-ćwiczenia: udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, kolokwium (ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu/test)

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa cywilnego. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa cywilnego oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa cywilnego.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa cywilnego. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa cywilnego oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa cywilnego.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa cywilnego oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa cywilnego.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa cywilnego. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa cywilnego.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa cywilnego. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa cywilnego.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa cywilnego. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa cywilnego.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa cywilnego. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa cywilnego.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie podejmuje się chętnie interpretacji przepisów z zakresu prawa cywilnego.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

wykład - egzamin ustny

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę - kolokwium (ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu/test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5 (w tym: 3 wykład, 2 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 35 h - 1 ECTS

praca własna i konsultacje - 35 h - 1 ECTS

Ćwiczenia - 30 h - 1 ECTS

RAZEM: 130 h - 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5 (w tym: 3 wykład, 2 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 35 h - 1 ECTS

praca własna i konsultacje - 35 h - 1 ECTS

Ćwiczenia - 30 h - 1 ECTS

RAZEM: 130 h - 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)