Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-ZPC-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_W11,

PK_U07, PK_U09,

PK_U13

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (nawiązanie i ustanie stosunku pracy, umowa o pracę, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, ubezpieczenia społeczne).

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa pracy. Przedmiot prawa pracy. Zasady prawa pracy. Źródła prawa pracy.

2. Stosunek pracy (pojęcie, ogólna charakterystyka, strony). Sposób i forma zawarcia umowy o pracę, treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę.

3. Rozwiązanie umowy o pracę (w trybie: porozumienia stron, wypowiedzenie umowy o pracę, bez wypowiedzenia). Roszczenia pracownika w razie niezgodnego prawem rozwiązania umowy o pracę.

4. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy.

5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą.

6. Czas pracy, systemy i rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe.

7. Urlopy wypoczynkowe.

8. Uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

10. Spory o roszczenia ze stosunku pracy. Przedawnienie roszczeń.

11. Ubezpieczenia społeczne (ogólna charakterystyka, ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia chorobowe i przysługujące świadczenia, ubezpieczenia wypadkowe).

Literatura:

Źródła:

1. Kodeks pracy

2. Ustawa o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

3. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

5. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

6. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

7. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Literatura:

1. Krzysztof W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019 r.

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2021 r.

3. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2020 r.

4. K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, (T.1, T.2), Warszawa 2020 r.

5. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa pracy.

W3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

U2 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

K2 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

-wykład: opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, udział w zajęciach (frekwencja), aktywność

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa pracy.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie podejmuje się chętnie interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 2

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 15 h - 1/2 ECTS

praca własna i konsultacje - 15 h - 1/2 ECTS

RAZEM: 60 h - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 2

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 15 h - 1/2 ECTS

praca własna i konsultacje - 15 h - 1/2 ECTS

RAZEM: 60 h - 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)