Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-HP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Powszechna historia prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WK-S-HP

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Podstawowy, aczkolwiek wymagający pewnej znajomości historii Kościoła i prawa rzymskiego

Cele przedmiotu: Przybliżenie i ukazanie studentom początków prawa kanonicznego, jego tworzenia się i rozwoju w okresie pregracjańskim, poprzez okres kanonistyki klasycznej, uchwały Soboru Trydenckiego i ich recepcję oraz znaczenie dla życia Kościoła i rozwoju prawa kanonicznego, poprzez Corpus Iuris Canonici i okres prawa posttrydenckiego, a następnie przybliżenie ustawodawstwa kościelnego zawartego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. i analizę okresu prawa kanonicznego po Soborze Watykańskim II oraz wpływu uchwał soborowych na kształt norm prawa kanonicznego zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Wymagania wstępne:Student winien mieć podstawową wiedzę z zakresu historii Kościoła, a także prawa rzymskiego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Treść merytoryczna wykładu będzie obejmować następujące zagadnienia: 1. Okres prawa kanonicznego pregracjańskiego (ius vetum) – początki prawa kanonicznego od założenia Kościoła do cesarza Konstantyna; 2. Prawo kanoniczne pod wpływem cesarzy rzymskich i bizantyjskich i wpływ prawa rzymskiego na prawo kościelne; 3. Prawo kanoniczne pod wpływem ludów germańskich od VII doXII wieku; 4. Okres kanonistyki klasycznej – ius novum; 5. Okres prawa posttrydenckiego – ius novissimum (uchwały Soboru Trydenckiego i ich wpływ na kształt norm prawa kanonicznego oraz ich recepcja oraz znaczenie dla życia Kościoła i różnych instytucji prawa kanonicznego, Corpus Iuris Canonici, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. i jego znaczenie dla Kościoła i prawa kanonicznego); 6. Okres prawa kanonicznego po Soborze Watykańskim II (uchwały Vaticanum II, ich wpływ na nowe prawo, wpływ soborowego aggiornamento na prace kodyfikacyjne, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. i jego kształt i rózne instytucje prawa kanonicznego)

Metody oceny:Praca z tekstem dawnych zbiorów prawa kanonicznego np. Corpus Iuris Canonici, rozważanie kazusów dawnego prawa i aktualnego prawa kanonicznego. Wykład obejmuje trzy godziny tygodniowo, a więc czterdzieści pięć godzin w semestrze.

Literatura:

Codex Iuris Canonici auctoritate Joannie Pauli pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984;T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Zagadnienia wstępne i normy generalne, Olsztyn 1985, s. 44-141; W. Wójcik, Znaczenie uchwał Soboru Trydenckiego dla historii prawa kanonicznego, ZN KUL 8(1965) s. 3-12; R. Sobański, Europa obojga praw, Katowice 2006; P. Bertrandus Kurtscheid, Historia Iris canonici. Historia institutorum ab Ecclesiae fundatione usque ad Gratianum ad usum scholarum reimpressio, Roma 1951; L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999; J. Dudziak, Źródła prawa kanonicznego jako nośnik Tradycji. Refleksja historyczna od początków chrześcijaństwa do X wieku, [w:] Tradycja w Kościele, red. T. Dzidka, B. Sieńczak, J. Szczurek, Kraków 1994, s. 189-205.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W01 - student zna podstawowe pojęcia czym jest prawo kanoniczne i jego znaczenie oraz wkład w życie i działalność Kościoła

K_W02 - student posiada wiedzę na temat początków, kształtowania się i rozwoju prawa kanonicznego w różnych jego instytucjach prawnych

K_W04 - student ma uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego w Kościele w różnych zbiorach prawnych poczynając od Dekretu Gracjana, Sobór Trydencki, poprzez Corpus Iuris Caninici. Kodeks Prawa kanonicznego z 1917 r, Sobór Watykański II i Kodeks Prawa kanonicznego z 1983 r.

K_W05 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych instytutów prawa kanonicznego jakie powstały, kształtowały się i funkcjonują w Kościele Powszechnym w jego ponad dwudziestowiekowej historii i potrafi je opisać i wyjaśnić

Umiejętności:

K_U03 - student potrafi określić, opisać i analizować najważniejsze instytucje prawa kanonicznego w aspekcie historycznym

K_U05 student formułuje w mowie i na piśmie instytucje prawa kanonicznego i zagdanienia z zakresu historii powszechnej prawa kanonicznego

K_U07 - student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego, jego rozwoju i ewolucji jego norm.

Kompetencje:

K_K01 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualna pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego i przyswojenie sobie treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

K_K03 - student aktywnie i twórczo angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział wdyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 15 godz.

udział w ćwiczeniach - 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 50 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 60 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 60 godz.

Suma godzin - 200 godz.

Liczba ECTS: 8

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1 - 4):

ocena 2(ndst) - student nie zna podstawowych pojęć odnoszących się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; nie posiada też minimalnej, podstawowej wiedzy na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej w Kościele i rozwoju prawa kanonicznego; nie ma uporządkowanej znajomości kształtowania się prawa kanonicznego poprzez ustawodawstwo kościelne oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powstające na przestrzeni historii Kościoła; nie posiada również minimalnej, podstawowej wiedzy na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kanonicznego, ich podstawowej znajomości i znaczenia dla Kościoła.

ocena 3(dst) - student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia odnoszące się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; posiada też słabo uporządkowaną wiedzę na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej w Kościele i rozwoju prawa kanonicznego; ma słabo uporządkowaną znajomość kształtowania się powszechnego prawa kanonicznego poprzez ustawodawstwo kościelne oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powszechnego powstające na przestrzeni historii Kościoła; posiada również znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kościelnego.

ocena 4(db) - student zna w dobrym stopniu podstawowe pojęcia odnoszące się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; posiada też średnio uporządkowaną wiedzę na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej i rozwoju prawa kanonicznego w Kościele; ma dobrze, poprawnie uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego poprzez ustawodawstwo kościelne powszechne oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powszechnego powstające na przestrzeni historii Kościoła; posiada również częściową, w miarę dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych instytucji prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kościelnego.

ocena 5(bdb) - student zna w bardzo dobrym stopniu podstawowe pojęcia odnoszące się do powszechnego prawa kanonicznego i jego roli, znaczenia i wkładu w życie i działalność Kościoła; posiada też w pełni uporządkowaną wiedzę na temat początków kształtowania się organizacji kościelnej i rozwoju prawa kanonicznego; ma bardzo dobrze, poprawnie uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego poprzez powszechne ustawodawstwo kościelne i jego różne instytucje oraz różne zbiory i kodyfikacje kanonicznego prawa powszechnego na przestrzeni historii Kościoła; posiada również pełną wiedzę, uporządkowaną kompletnie na temat najważniejszych instytucji powszechnego prawa kanonicznego, ich rozwoju i kształtowania się, jak też najważniejszych norm powszechnego prawa kanonicznego.

Umiejętności (EK 5 - 8):

ocena 2(ndst) - student nie potrafi określić i opisać najważniejszych instytucji powszechnego prawa kanonicznego w aspekcie historycznym oraz nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; nie potrafi też określić i ukazać w mowie i piśmie instytucji prawa kanonicznego, ich kształtowania się i rozwoju oraz zagadnień związanych z powszechnym prawem kościelnym; nie posiada podstawowych i wystarczających umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów związanych z tematyką historii prawa kanonicznego; nie potrafi też w sposób podstawowy wykorzystać źródeł z zakresu historii prawa kanonicznego; nie potrafi również wykorzystać wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz formułować własnych opinii; nie potrafi też przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

ocena 3(dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu określić i opisać najważniejsze instytucje powszechnego prawa kanonicznego w aspekcie historycznym oraz jest w stanie w sposób mierny posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; w sposób częściowo poprawny potrafi też określić i ukazać w mowie i piśmie instytucje prawa kanonicznego, ich kształtowanie się i rozwój oraz zagadnienia związane z powszechnym prawem kanonicznym; posiada ograniczoną wiedzę co do podstawowych i wystarczających metod badawczych historię prawa kanonicznego; potrafi też w sposób ograniczony wykorzystać źródła z zakresu historii prawa kanonicznego, jak też wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz w sposób ograniczony formułować własne opinie; potrafi też w miarę poprawnie przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

ocena 4(db) - student potrafi w dobrym stopniu określić i opisać najważniejsze instytucje polskiego prawa kanonicznego powszechnego w aspekcie historycznym oraz jest w stanie w sposób poprawny i merytoryczny posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; w sposób poprawny potrafi też określić i ukazać w mowie i piśmie instytucje prawa kanonicznego, ich kształtowanie się i rozwój oraz zagadnienia związane z powszechnym prawem kanonicznym; posiada zadowalającą wiedzę co do podstawowych metod badawczych analizujących historię prawa kanonicznego; potrafi też w sposób dobry i poprawny wykorzystać źródła z zakresu historii prawa kanonicznego, jak też wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz w sposób poprawny formułować własne opinie; potrafi też w sposób poprawny przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

ocena 5(bdb) - student potrafi w bardzo dobrym stopniu określić i opisać najważniejsze instytucje powszechnego prawa kanonicznego w aspekcie historycznym oraz jest w stanie w sposób poprawny i merytorycznie pełny i wyczerpujący posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa kanonicznego; w sposób pełny i wyczerpujący potrafi też okreslić i ukazać w mowie i piśmie instytucje prawa kanonicznego w Polsce, ich kształtowanie się i rozwój oraz zagadnienia związane z kościelnym prawem powszechnym; posiada zadowalającą i pełną wiedzę co do podstawowych metod badawczych analizujących historię prawa kanonicznego; potrafi też w sposób bardzo dobry i poprawny wykorzystać źródła z zakresu historii prawa kanonicznego, jak też wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk prawnych zachodzących w historii prawa kanonicznego oraz w sposób poprawny i pełny formułować własne opinie; potrafi też w sposób poprawny i samodzielny przygotować wystąpienie w języku polskim w zakresie problematyki historii prawa kanonicznego, z wykorzystaniem źródeł tego prawa i ich właściwego interpretowania.

Kompetencje (EK 9 - 10):

ocena 2(ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować swojej indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu historii powszechnego prawa kanonicznego i przyswojenia sobie treści z zakresu tego prawa; nie potrafi też aktywnie i twórczo angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 3(dst) - student potrafi w sposób ograniczony zaplanować i zorganizować swoją indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego i przyswoić sobie treści z zakresu tego prawa; potrafi też w sposób w miarę aktywny i twórczy angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4(db) - student potrafi w sposób właściwy i w miarę poprawny zaplanować i zorganizować swoją indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego i przyswoić sobie treści z zakresu tego prawa; potrafi też w sposób w sposób w miarę aktywny i twórczy angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 5(bdb) - student potrafi w sposób kompleksowy i poprawny zaplanować i zorganizować swoją indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego i przyswoić sobie treści z zakresu tego prawa; potrafi też w sposób w sposób zadowalający, aktywny i twórczy angażować się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab7Xh5_Trxu59pwAVLJa08t-f-nF6KzwIvlmLyauGoo41%40thread.tacv2/conversations?groupId=d249ba62-832d-4fd4-bceb-b013405d36bb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu historii Kościoła, a także prawa rzymskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTYHiul6Mf2BeWt04obANbQUY-ypE2XWeOq9Y7_oMfqE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=787e4f69-1dd6-4191-a318-c672b4af25f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu historii Kościoła, a także prawa rzymskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)