Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-TM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://2020/21_L|WK-N-TM|WYK
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W02, PK_W06

Skrócony opis:

1. Moduł fundamentalny: Norma moralna, sytuacja moralna, sumienie, opcja fundamentalna.

2. Moduł moralności sakramentalnej: Grzech i pokuta. Sakrament małżeństwa. Ślub i przysięga.

3. Moduł prawa naturalnego: Prawo naturalne i prawa człowieka.

4. Moduł bioetyczny: Etyka medyczna. Personalistyczny i religijny wymiar choroby. Zasady pomocnicze w medycynie.

5. Moduł moralności życia społecznego: Prawda i wolność. Miłość i sprawiedliwość.

Pełny opis:

W ramach wykładu studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami teologii moralnej fundamentalnej, takimi jak: norma moralna, sytuacja moralna, obiektywny i subiektywny porządek moralny, grzech i łaska. W ramach moralności sakramentalnej ukaże się przede wszystkim istotę sakramentu małżeństwa, ślub i przysięgę oraz podstawowe rozumienie cnót teologalnych. W następnym module ukaże się relacje pomiędzy prawem naturalnym a prawem stanowionym. W module bioetycznym zwróci się uwagę na podstawowe kwestie moralne w trzech istotnych aspektach życia: początku, kresie i jego trwaniu (w tym transplantacje i przeszczepy). W ostatnim module podejmie się problematykę relacji prawda - wolność, miłość - sprawiedliwość.

Literatura:

Literatura:

Dokumenty Kościoła:

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor,

Jan Paweł II, enc. Evangelium Vitae

Jan Paweł II. Enc. Fides et ratio

Jan Paweł II, enc. Reconciliatio et paenitentia

Książki:

1. Zygmunt Perz, Prawo i sumienie a zobowiązanie moralne, Warszawa 2001.

2. Wojciech Rzepa, Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności, Lublin 2009.

3. Alojzy Drożdż, Cenić sobie moralność. Z wiarą, nadzieją i miłością, Katowice 2018.

4. Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Edited By Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Radosław Zenderowski, Stanisław Dziekoński - https://www.routledge.com/Sustainable-Development-Goals-and-the-Catholic-Church-Catholic-Social-Teaching/Cichos-Sobkowiak-Sadowski-Zbarachewicz-Zenderowski-Dziekonski/p/book/9780367506353

Czasopismo tematyczne:

Virtus et vita christiana, “Teologia i Moralność” tom 6, 2009 – wybrać 3 artykuły.

Teksty autorskie:

1. Jarosław A. Sobkowiak, Norma moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 361-363.

2. Jarosław A. Sobkowiak, Sytuacja moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 516-518.

3. Jarosław A. Sobkowiak, Gender w perspektywie “nowego porządku moralnego”, “Teologia i moralność” 4(2008) s. 135-150.

4. Jarosław A. Sobkowiak, Spowiedź młodych i współczesne problemy małżeńskie, „Dobry Pasterz”, Pismo Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, zeszyt XXXVII, 2012, s. 69-87.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 - student zna podstawowe pojęcia moralne

EK2 - student potrafi opisać zależności grzech - łaska oraz potrzebę życia sakramentalnego w kluczu moralności objawionej

EK3 - student potrafi wskazać różnice i zależności pomiędzy prawem naturalnym a prawem objawionym

EK4 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu moralności życia społecznego i bioetyki

Umiejętności:

EK5 - potrafi wskazywać źródła nauczania Kościoła dla wskazanych problemów

EK6 - potrafi budować racjonalną argumentację istotnych kwestii moralnych

EK7 - potrafi wiązać zagadnienia moralne z kwestiami teologii biblijnej i dogmatycznej

Kompetencjei:

EK8 - potrafi wchodzić w dialog ze światem w odniesieniu do podstawowych kwestii etycznych

EK9 - potrafi w sposób praktyczny i językiem nieteologicznym odwoływać się do zasadniczych argumentów teologicznomoralnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

1. Aktywny udział w zajęciach - 25%

2. Przygotowanie prezentacji - 25%

3. Test kompetencyjny w aplikacji Forms - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sobkowiak
Prowadzący grup: Jarosław Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)