Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-K1-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polskie prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae1fc8a76e54540e291b89a32d02a1fda%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cabaa34-fd97-4783-a563-693e00894216&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08

PK_U05

PK_K05

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Oczekiwane kompetencje studenta:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne" będzie:

1) znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i w miarę swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

3) posiadał umiejętność dokonywania oceny prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zasad polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanek i podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektyw wymiaru kar i środków karnych, jak również zasad stosowania środków zabezpieczających.

Ponadto przedmiot ma na celu stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia siatki pojęciowej "języka prawa karnego" (języka prawnego i języka prawniczego w zakresie odnoszącym się do prawa karnego), jak również w miarę swobodnego poruszania się po tej siatce.

Literatura:

Źródła: Kodeks karny

Literatura:

1. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021 r.

2. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021 r.

3. J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne: zarys problematyki, Warszawa 2021 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego.

W2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa karnego.

W3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa karnego.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa karnego.

U2 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego.

K2 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa karnego.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa karnego.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa karnego oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa karnego.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa karnego. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa karnego.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie podejmuje się chętnie interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

wykład - egzamin ustny

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę - kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019 r.

S. Hypś, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018 r.

Literatura uzupełniająca:

dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4 (w tym: 3 wykład, 1 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 25 h -1 ECTS

praca własna i konsultacje - 30 h - 1 ECTS

Ćwiczenia - 15 h - 1 ECTS

RAZEM: 100 h - 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 4 (w tym: 3 wykład, 1 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 25 h -1 ECTS

praca własna i konsultacje - 30 h - 1 ECTS

Ćwiczenia - 15 h - 1 ECTS

RAZEM: 100 h - 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)