Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-PP1-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a554add5466c047389ecb40c92ac04283%40thread.tacv2/conversations?groupId=f88f3732-89c5-456c-a772-b1eb71c15ca8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08,PK_W11,

PK_W12, PK_U05,

PK_K05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

ZAŁOŻENIA I CEL :

Zapoznanie studentów z terminologią i z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych /stosunek pracy, nawiązanie i ustanie stosunku pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, ubezpieczenia społeczne/ z równoczesnym położeniem nacisku na wypracowanie przez studentów umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej przy rozwiązywaniu problemów prawnych w praktyce.

METODY DYDAKTYCZNE: wykłady, ćwiczenia: rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spolecznych, analiza orzecznictwa.

Pełny opis:

I. Wykład - zagadnienia merytoryczne:

1. Ogólna charakterystyka prawa pracy. Pojęcie prawa pracy. Przedmiot prawa pracy. Właściwości prawa pracy. Funkcje prawa pracy. Zasady prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy.

3. Pojęcie, rodzaje stosunków pracy i ich powstanie. Właściwości i charakter prawny stosunku pracy. Sposób i forma zawarcia umowy o pracę, treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę.

4. Strony stosunku pracy: pracodawca, pracownik.

5. Ustanie stosunku pracy.

a) Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron.

b) Wypowiedzenie umowy o pracę/ pojęcie, forma i treść wypowiedzenia, okresy i termin wypowiedzenia, zasadność wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem umowy, współdziałanie ze związkami zawodowymi przy dokonywaniu wypowiedzenia/. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy.

c) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: przez pracodawcę, przez pracownika. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

d) Wygaśnięcie stosunku pracy.

e) Zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych.

6. Zmiany treści stosunku pracy. Porozumienie zmieniające. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy.

7. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników (katalog obowiązków pracownika, zakaz konkurencji, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność materialna). Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy (katalog obowiązków pracodawcy, odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu chorób zawodowych).

8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą.

9. Czas pracy, systemy i rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe.

10. Urlopy wypoczynkowe.

11. Uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem.

12. Ochrona pracy:

a) Bezpieczeństwo i higiena pracy.

b) Ochrona pracy kobiet.

c) Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci.

13. Spory ze stosunku pracy. Postępowanie pojednawcze. Sądy pracy. Przedawnienie roszczeń.

14. Zbiorowe prawo pracy:

a) Związki zawodowe.

b) Organizacje pracodawców.

c) Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie.

15. Pracownicze ubezpieczenia społeczne. System ubezpieczeń społecznych (ZUS, otwarte fundusze emerytalne). Ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ubezpieczenia chorobowe (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne).Ubezpieczenia wypadkowe (wypadek przy pracy, choroba zawodowa).

II. Ćwiczenia - zagadnienia merytoryczne w aspekcie praktycznym. Rozwiązywanie kazusów. Analiza orzecznictwa.

Literatura:

Źródła:

1. Kodeks pracy

2. Ustawa o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

3. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

5. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

6. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

7. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Literatura:

1. Krzysztof W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019 r.

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2021 r.

3. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2020 r.

4. K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, (T.1, T.2), Warszawa 2020 r.

5. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa pracy.

W3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

U2 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

K2 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

-wykład: opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

-ćwiczenia: udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, kolokwium (ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu/test)

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa pracy.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie podejmuje się chętnie interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

wykład - egzamin ustny

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę - kolokwium (ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu/test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 3 (w tym: 2 wykład, 1 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 15 h - 1/2 ECTS

praca własna i konsultacje - 15 h - 1/2 ECTS

Ćwiczenia - 15 h - 1 ECTS

RAZEM: 75 h - 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 3 (w tym: 2 wykład, 1 ćwiczenia)

udział w wykładzie - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 15 h - 1/2 ECTS

praca własna i konsultacje - 15 h - 1/2 ECTS

Ćwiczenia - 15 h - 1 ECTS

RAZEM: 75 h - 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)