Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-RPS-M
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W11, PK_U09,

PK_K01, PK_K02,

PK_K09

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania instytucji w której będzie odbywał praktykę. Student powinien zapoznać się z przedmiotem działalności tej instytucji. Ponadto przed przystąpieniem do zajęć praktycznych, student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa kanonicznego oraz polskiego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego (w zależności od specjalności i specyfiki wybranej instytucji).

Skrócony opis:

Studenckie praktyki zawodowe stanowią sposób przełożenia i wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności i rozwiązywanie problemów prawnych.

Pełny opis:

Celem odbycia studenckich praktyk jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie prawa kanonicznego lub polskiego prawa cywilnego - w zależności od specjalności i wybranej przez studenta instytucji.

Literatura:

Literatura uzależniona od podjętej praktyki studenckiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student analizuje zagadnienie prawne

W2 - student dobiera odpowiednie rozwiązanie praktyczne.

U1 - student poddaje krytyce przyjęte rozwiązania w analizowanych przez niego sprawach.

U2 - student dyskutuje na temat przyjętych rozwiązań w analizowanych sprawach.

K1 - student wykazuje kreatywność przy realizacji powierzonych mu do wykonania zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W1 i W2

- na ocenę bardzo dobrą - student analizuje samodzielnie wszystkie przekazane mu zagadnienia prawne i dobiera do wszystkich odpowiednie rozwiązanie.

- na ocenę dobrą - student analizuje samodzielnie większość przekazanych mu zagadnień prawnych i dobiera do większości odpowiednie rozwiązanie.

- na dostateczną - student analizuje samodzielnie podstawowe przekazane mu zagadnienia prawne i dobiera do kilku podstawowych odpowiednie rozwiązanie.

Efekty U1 i U2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i poddaje krytyce przyjęte rozwiązania we wszystkich analizowanych przez niego sprawach.

- na ocenę dobrą - student dyskutuje i poddaje krytyce przyjęte rozwiązania w większości analizowanych przez niego sprawach.

- na ocenę dostateczną - student dyskutuje i poddaje krytyce przyjęte rozwiązania w niektórych tylko analizowanych przez niego sprawach.

Efekt K1

- na ocenę bardzo dobrą - student wykazuje się bardzo dużą kreatywnością we wszystkich zadaniach powierzonych mu do realizacji.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości zadań powierzonych mu do realizacji.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań powierzonych mu do realizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 7

udział w zajęciach / praktyka - 120 h

konsultacje i zaliczenie zajęć - 10 h

praca własna studenta i przygotowanie do zajęć - 60 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)