Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-Z2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (zobowiązania)
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa66f1599602a4f9b99261cfb9605d2c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a5c976d-c0b5-4baf-a027-1e426878c46e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05,

PK_K05


Wymagania wstępne:

Znajomość zasad i instytucji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

Skrócony opis:

CEL przedmiotu:

Analiza najbardziej skomplikowanych przepisów tej gałęzi prawa, konfrontacja przepisów z orzecznictwem, literaturą oraz kontrowersjami, jakie zarysowały się na ich tle, zaprezentowanie poglądów wyrażonych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie

Wymagania wstępne: pozytywne zaliczenie prawa cywilnego części ogólnej; prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań (pierwszej części)

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zasady wykonania zobowiązań

2. Skutki niewykonania zobowiązań (w tym zwłoka oraz następcza niemożliwość świadczenia)

3. Wygaśnięcie zobowiązań (ze spełnieniem oraz bez spełnienia wierzyciela)

4. Zmiana wierzyciela

5. Zmiana dłużnika

6. Skarga pauliańska

7. Umowa sprzedaży, w tym sprzedaż konsumencka

8. Umowa najmu, w tym ochrona prawna lokatorów; Leasing

9. Umowa o dzieło; umowa zlecenia; umowa agencyjna

10. Poręczenie oraz gwarancja bankowa

11. Darowizna

12. Pożyczka oraz umowa rachunku bankowego

13. Inne umowy (ubezpieczenia; komisu; renty; dożywocia)

14. Przekaz oraz papiery wartościowe (zarys zasad prawa wekslowego oraz czekowego)

ZAŁOŻENIA:

Przedstawienie głównych reguł rządzących prawem zobowiązań, w tym praktycznych zasad zawarcia i sporządzenia podstawowych umów w obrocie cywilno-prawnym

Metody oceny:

egzamin ustny - odpowiedzi na trzy pytania (jedno z części ogólnej zobowiązań, dwa z części szczególnej, tj. z umów nazywanych) - zdolność do interpretacji przepisów, sformułowanie własnych sądów, znajomość doktryny i orzecznictwa

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, J. Panowicz Lipska, zobowiązania część szczególna, wyd. 8, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I i II, 7 wyd. Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia – 2 pkt ECTS (tj. 60 h = 2 pkt ECTS)

Udział w ćwiczeniach 30 h – 1 pkt ECTS

Przygotowanie do pierwszego kolokwium 15 h – 0,5 pkt ECTS

Przygotowanie do drugiego kolokwium 15 h – 0,5 pkt ECTS

Wykład – 2 pkt ECTS (tj. 60 h = 2 pkt ECTS) :

Udział w wykładzie 30 h – 1 pkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 h – 1 pkt ECTS

RAZEM za cały przedmiot : 120 h – 4 pkt ECTS

Wiedza - Przedstawienie, w tym definiowanie oraz objaśnienie podstawowych reguł rządzących prawem zobowiązań, tj. w jednej z centralnej i najbardziej obszernej gałęzi prawa cywilnego

EK 1 - student zna podstawowe pojęcia, instytucje z zakresu prawa zobowiązań oraz orientuje się ogólnie w treści przepisów

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość reguł rządzących prawem zobowiązań oraz ogółną wiedzę z zakresu doktryny i judykatury;

EK 3 - student posiada wiedzę na temat podstawowych oraz szczegółowych instytucji prawnych z zakresu prawa zobowiązań, oraz szczególną wiedzę z zakresu judykatury i doktryny

Umiejętności - Student nabywa zdolność do przeprowadzenia intepretacji oraz analizy przepisów, przeprowadzenia konfrontacji przepisów z orzecznictwem, literaturą oraz kontrowersjami, jakie zarysowały się na ich tle

EK 4 - student potrafi analizować treść przepisów oraz prezentować dane zagadnienie prawne w powiązaniu z całokształtem unormowań prawnych oraz doktryną

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienie prawne z zakresu zobowiązań i potrafi odpowiednio rekontruować i uzasadniać poglądy doktryny z uwzględnieniem judykatury

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne żródła informacji z zakresu prawa zobowiązań - umie sięgać do innych regulacji szczególnych oraz do wypowiedzi doktryny i aktywnie wykorzystuje zasób judykatury

Kompetencje - Student nabywa kompetencje do samodzielnego myślenia, wyrażenia swoich opinii, rozwiązywania kazusów, oraz do wykorzystywania tej wiedzy na drodze dalszego rozwoju osobistego, podczas np. praktyk i aplikacji zawodowych

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę mającą na celu rozwiązania problemów (np. kazusów) cywilnoprawnych z zakresu zobowiązań oraz przygotować np. opinii, analizy, referaty omawiające konkretne zagadnienie prawne

EK 8 - student aktywnie anagażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udział w dyskusjach, umiejętnie formułuje własne poglądy, w tym krytyczne wypowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

egzamin ustny - odpowiedzi na trzy pytania (jedno z części ogólnej zobowiązań, dwa z części szczególnej, tj. z umów nazywanych) - zdolność do interpretacji przepisów, sformułowanie własnych sądów, znajomość doktryny i orzecznictwa

ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa zobowiązań, nie orientuje się w przepisach prawnych, nie zna wypowiedzi doktryny oraz podstawowego orzecznictwa, nie potrafi samodzielnie oraz w sposób logiczny i jasny wyrazić swoich myśli

ocena 3 (dst) - student średnio zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań, orientuje się ogólnie w przepisach prawnych, zna niektóre z relewantnych wypowiedzi doktryny oraz podstawowych orzeczeń, potrafi w niewielkim stopniu samodzielnie, logicznie i jasno wyrazić swoje myśli

ocena 4 (db) - student dobrze zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań, dobrze się orientuje w przepisach prawnych, zna większość z relewantnych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa, potrafi dobrze wyrazić swoje myśli samodzielnie, logicznie i jasno

ocena 5 (bdb) - student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań, biegle się orientuje w przepisach prawnych, dobrze zna oraz krytycznie analizuje większość z relewantnych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa, potrafi bardzo dobrze wyrazić swoje myśli samodzielnie, logicznie i jasno

obecność na wykładach obowiązkowa - powyżej 3 nieusprawiedliwionych nieobecności można obniżyć ocenę z egzaminu o 0,5 pkt za każdą dodatkową nieobecność

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30h: - 1 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń 15h: 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 15h - 0,6 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe zasady i instytucje prawa zobowiązań w polskim prawie cywilnym.

Pełny opis:

1. Żródla prawa zobowiązań.

2. Pojęcie oraz elementy stosunku zobowiązaniowego

3 Świadczenie - pojęcie treść i rodzaje.

4. Wielość podmiotów na tle jednego stosunku zobowiązaniowego

5. Umowy jako szczególne źródło zobowiązań- pojęcie, klasyfikacja, treść i forma umów, zagadnienia związane z zawarciem umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne, umowy z udziałem osób trzecich, wzorce umowne, w tym umowy z udziałem konsumentów, niedozwolone klauzule umowne

6. Bezpodstawne wzbogacenie

7. Czyny niedozwolone – pojęcie szkody oraz sposoby naprawienia szkody, pojęcie deliktu oraz zakres podstawowych zasad odpowiedzialności, systematyka oraz zakres poszczególnych deliktów na tle KC (zawartych w art. 415-449,1 KC).

8. Problematyka prawna związana z wykonaniem zobowiązań.

9. Skutki niewykonania zobowiązań.

10. Wygaśnięcie zobowiązań.

11. Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań.

12. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

13. Wybrane zagadnienia w zakresie części szczegółowej prawa zobowiązań w polskim kodeksie cywilnym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, zobowiązania część ogólna, wyd. 10, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. E. Łętowska (red.), system prawa cywilnego-część ogólna, t. 5 , Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

9. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I, 7 wyd. Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Mariusz Grabowski, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)