Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe: Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-SM-5-Z-Ryguła
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium naukowe: Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W09, PK_W10

PK_W11, PK_W12

PK_U08, PK_U10

PK_U14, PK_K02

PK_K03, PK_K09

Wymagania wstępne:

Wymagania właściwie studentom konkretnego roku studiów

Skrócony opis:

W pierwszym semestrze seminarium naukowego student wybiera (samodzielnie lub z pomocą promotora) temat pracy i weryfikuje dostępność literatury do wybranego tematu.

W drugim semestrze seminarium naukowego student upewnia się co do właściwego wyboru tematu, sporządza plan pracy i kończy zbieranie materiału źródłowego.

W czasie trzeciego semestru pracy w ramach seminarium naukowego student powinien sporządzić wstępną redakcję całości tekstu pracy magisterskiej.

W ostatnim semestrze student dokonuje korekty redakcyjnej pracy magisterskiej i realizuje czynności związane z przygotowaniem obrony pracy.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje opanowanie teoretycznej płaszczyzny pracy nad redakcją pracy magisterskiej oraz wstępny wybór tematu wspomnianej pracy. W pierwszym semestrze student powinien osiągnąć więc następujące cele:

1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy magisterskiej.

2. Wybrać temat rzeczonej pracy.

3. Dokonać wstępnej kwerendy materiału źródłowego.

Drugi semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje:

1. Weryfikację i ostateczne doprecyzowanie tematu.

2. Ukończenie kwerendy materiału źródłowego.

3. Pierwsza redakcja plany pracy.

W trzecim semestrze student powinien wykonać następujące zadania:

1. Doprecyzowanie ostateczne planu pracy.

2. Sporządzenie pierwszej redakcji pracy ( w czasie której następuje wspomniane wyżej ostateczne doprecyzowanie planu pracy).

Jest to czas, kiedy student w praktyce uczy się używania precyzyjnego języka właściwego tekstom naukowym, sporządzania przypisów, redagowania tekstu w logiczną całość, łączenia w całość poszczególnych rozdziałów, punktów itd.

W czwartym semestrze seminarium naukowego student powinien:

1. Ukończyć ostatecznie i dokonać korekty tekstu pracy.

2. Poczynić czynności związane z obroną pracy magisterskiej.

Literatura:

Z zakresu metodologii pracy naukowej:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009

2. L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972.

3. R. Zenderowaki, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2005.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską.Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

Ponadto seminarzysta zobowiązany jest do kwerendy i studium literatury związanej z tematem pracy magisterskiej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PIERWSZY SEMESTR

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student nabywa wiedzę w zakresie techniki pisania pracy magisterskiej.

EK 2 - student nabywa szeroki zakres wiedzy w danej gałęzi prawa kanonicznego, która umożliwia mu wybór tematu pracy.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student nabywa techniczną umiejętność redagowania pracy naukowej na poziomie pracy magisterskiej.

EK 4 - student nabywa umiejętność kwerendy materiału źródłowego w celu jego późniejszego opracowania.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student nabywa kompetencje związane z redakcją teksów o charakterze naukowym.

EK 6 - student nabywa kompetencje związane z podstawami pracy naukowej, takie jak kwerenda materiału źródłowego.

DRUGI SEMESTR

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student pogłębia wiedzę w zakresie techniki pisania pracy magisterskiej

EK 2 - student pogłębia wiedzę dotyczącą konkretnego tematu, w ramach doprecyzowania tego tematu oraz redakcji planu pracy.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student pogłębia praktyczną umiejętność redakcji pracy naukowej.

EK 4 - student pogłębia umiejętność kwerendy materiału źródłowego i jego opracowania.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student pogłębia kompetencje związane z redakcją teksów o charakterze naukowym.

EK 6 - student pogłębia kompetencje związane z podstawami pracy naukowej, takie jak kwerenda materiału źródłowego.

TRZECI SEMESTR

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student formułuje ostatecznie plan pracy magisterskiej,

EK 2 - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - proponuje wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy,

EK 4 - student konstruuje, tworzy własny tekst pracy magisterskiej.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student postrzega relacje zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi, następującymi po sobie elementami konstrukcyjnymi planu pracy,

EK6 - student dyskutuje, dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanej rzeczywistości.

CZWARTY SEMESTR

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student uzupełnia ostatecznie wiedzę w zakresie korekty tekstu o charakterze naukowym.

EK 2 - student uzupełnia ostatecznie wiedzę w zakresie analizowanego w pracy tematu.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student uzupełnia dotychczasowe braki w umiejętności dotyczącej redakcji tekstu o charakterze naukowym.

EK 4 - student uzupełnia ostatecznie umiejętności w zakresie analizy tematu, wybranego do opracowania w ramach pracy magisterskiej.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student uzupełnia ostatecznie kompetencje w ramach redakcji tekstu do poziomu wymaganego w pracy magisterskiej.

EK 6 - student uzupełnia ostatecznie kompetencje w ramach analizy naukowej wybranego przez siebie tematu.

Opis ECTS:

Udział w seminarium naukowym - 15 godz.

Praca własna studenta - 45 godz.

Metody i kryteria oceniania:

1. W zakresie wiedzy (EK 1-2):

ocena 2 (ndst) - student nie formułuje ostatecznie planu pracy magisterskiej i nie przedstawia wstępnej redakcji poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - w ograniczonym stopniu formułuje plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

ocena 4 (db) - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - w wystarczającym stopniu formułuje plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student - na bazie uzupełnionej ostatecznie literatury i zdobytej z lektury tejże wiedzy - w pełni formułuje ostateczny plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

2. W zakresie umiejętności (EK 3-4):

ocena 2 (ndst) - student nie weryfikuje dotychczasowych braków w planie pracy i nie tworzy/redaguje własnej, pierwszej redakcji tekstu pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje własną, pierwszą redakcję tekstu pracy magisterskiej.

ocena 4(db) - student w wystarczającym stopniu weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje własną, pierwszą redakcję tekstu pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student w pełni weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje własną, pierwszą redakcję tekstu pracy magisterskiej.

3. W zakresie kompetencji (EK 5-6):

ocena 2 (ndst) - student nie postrzega relacji zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest nielogicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student nie dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu postrzega relacje zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy; student tylko w ograniczonym stopniu dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu postrzega relacje zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest wystarczająco logicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student w wystarczający sposób dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 5 (bdb) - student w pełni postrzega relację zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest w pełni logicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student w pełni dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W pierwszym semestrze seminarium naukowego student wybiera (samodzielnie lub z pomocą promotora) temat pracy i weryfikuje dostępność literatury do wybranego tematu.

W drugim semestrze seminarium naukowego student upewnia się co do właściwego wyboru tematu, sporządza plan pracy i kończy zbieranie materiału źródłowego.

W czasie trzeciego semestru pracy w ramach seminarium naukowego student powinien sporządzić wstępną redakcję całości tekstu pracy magisterskiej.

W ostatnim semestrze student dokonuje korekty redakcyjnej pracy magisterskiej i realizuje czynności związane z przygotowaniem obrony pracy.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje opanowanie teoretycznej płaszczyzny pracy nad redakcją pracy magisterskiej oraz wstępny wybór tematu wspomnianej pracy. W pierwszym semestrze student powinien osiągnąć więc następujące cele:

1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy magisterskiej.

2. Wybrać temat rzeczonej pracy.

3. Dokonać wstępnej kwerendy materiału źródłowego.

Drugi semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje:

1. Weryfikację i ostateczne doprecyzowanie tematu.

2. Ukończenie kwerendy materiału źródłowego.

3. Pierwsza redakcja plany pracy.

W trzecim semestrze student powinien wykonać następujące zadania:

1. Doprecyzowanie ostateczne planu pracy.

2. Sporządzenie pierwszej redakcji pracy ( w czasie której następuje wspomniane wyżej ostateczne doprecyzowanie planu pracy).

Jest to czas, kiedy student w praktyce uczy się używania precyzyjnego języka właściwego tekstom naukowym, sporządzania przypisów, redagowania tekstu w logiczną całość, łączenia w całość poszczególnych rozdziałów, punktów itd.

W czwartym semestrze seminarium naukowego student powinien:

1. Ukończyć ostatecznie i dokonać korekty tekstu pracy.

2. Poczynić czynności związane z obroną pracy magisterskiej.

Literatura:

Z zakresu metodologii pracy naukowej:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009

2. L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972.

3. R. Zenderowaki, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2005.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską.Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

Ponadto seminarzysta zobowiązany jest do kwerendy i studium literatury związanej z tematem pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:

W celu przystąpienia do każdego kolejnego semestru seminarium magisterskiego należy spełnić wszystkie wymogi stawiane studentom semestru poprzedniego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W pierwszym semestrze seminarium naukowego student wybiera (samodzielnie lub z pomocą promotora) temat pracy i weryfikuje dostępność literatury do wybranego tematu.

W drugim semestrze seminarium naukowego student upewnia się co do właściwego wyboru tematu, sporządza plan pracy i kończy zbieranie materiału źródłowego.

W czasie trzeciego semestru pracy w ramach seminarium naukowego student powinien sporządzić wstępną redakcję całości tekstu pracy magisterskiej.

W ostatnim semestrze student dokonuje korekty redakcyjnej pracy magisterskiej i realizuje czynności związane z przygotowaniem obrony pracy.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje opanowanie teoretycznej płaszczyzny pracy nad redakcją pracy magisterskiej oraz wstępny wybór tematu wspomnianej pracy. W pierwszym semestrze student powinien osiągnąć więc następujące cele:

1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy magisterskiej.

2. Wybrać temat rzeczonej pracy.

3. Dokonać wstępnej kwerendy materiału źródłowego.

Drugi semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje:

1. Weryfikację i ostateczne doprecyzowanie tematu.

2. Ukończenie kwerendy materiału źródłowego.

3. Pierwsza redakcja plany pracy.

W trzecim semestrze student powinien wykonać następujące zadania:

1. Doprecyzowanie ostateczne planu pracy.

2. Sporządzenie pierwszej redakcji pracy ( w czasie której następuje wspomniane wyżej ostateczne doprecyzowanie planu pracy).

Jest to czas, kiedy student w praktyce uczy się używania precyzyjnego języka właściwego tekstom naukowym, sporządzania przypisów, redagowania tekstu w logiczną całość, łączenia w całość poszczególnych rozdziałów, punktów itd.

W czwartym semestrze seminarium naukowego student powinien:

1. Ukończyć ostatecznie i dokonać korekty tekstu pracy.

2. Poczynić czynności związane z obroną pracy magisterskiej.

Literatura:

Z zakresu metodologii pracy naukowej:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009

2. L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972.

3. R. Zenderowaki, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2005.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską.Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

Ponadto seminarzysta zobowiązany jest do kwerendy i studium literatury związanej z tematem pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:

W celu przystąpienia do każdego kolejnego semestru seminarium magisterskiego należy spełnić wszystkie wymogi stawiane studentom semestru poprzedniego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W pierwszym semestrze seminarium naukowego student wybiera (samodzielnie lub z pomocą promotora) temat pracy i weryfikuje dostępność literatury do wybranego tematu.

W drugim semestrze seminarium naukowego student upewnia się co do właściwego wyboru tematu, sporządza plan pracy i kończy zbieranie materiału źródłowego.

W czasie trzeciego semestru pracy w ramach seminarium naukowego student powinien sporządzić wstępną redakcję całości tekstu pracy magisterskiej.

W ostatnim semestrze student dokonuje korekty redakcyjnej pracy magisterskiej i realizuje czynności związane z przygotowaniem obrony pracy.

Pełny opis:

Pierwszy semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje opanowanie teoretycznej płaszczyzny pracy nad redakcją pracy magisterskiej oraz wstępny wybór tematu wspomnianej pracy. W pierwszym semestrze student powinien osiągnąć więc następujące cele:

1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy magisterskiej.

2. Wybrać temat rzeczonej pracy.

3. Dokonać wstępnej kwerendy materiału źródłowego.

Drugi semestr pracy studenta w ramach seminarium naukowego obejmuje:

1. Weryfikację i ostateczne doprecyzowanie tematu.

2. Ukończenie kwerendy materiału źródłowego.

3. Pierwsza redakcja plany pracy.

W trzecim semestrze student powinien wykonać następujące zadania:

1. Doprecyzowanie ostateczne planu pracy.

2. Sporządzenie pierwszej redakcji pracy ( w czasie której następuje wspomniane wyżej ostateczne doprecyzowanie planu pracy).

Jest to czas, kiedy student w praktyce uczy się używania precyzyjnego języka właściwego tekstom naukowym, sporządzania przypisów, redagowania tekstu w logiczną całość, łączenia w całość poszczególnych rozdziałów, punktów itd.

W czwartym semestrze seminarium naukowego student powinien:

1. Ukończyć ostatecznie i dokonać korekty tekstu pracy.

2. Poczynić czynności związane z obroną pracy magisterskiej.

Literatura:

Z zakresu metodologii pracy naukowej:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009

2. L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972.

3. R. Zenderowaki, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2005.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską.Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

Ponadto seminarzysta zobowiązany jest do kwerendy i studium literatury związanej z tematem pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:

W celu przystąpienia do każdego kolejnego semestru seminarium magisterskiego należy spełnić wszystkie wymogi stawiane studentom semestru poprzedniego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)