Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-2-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W09, CH2_U12, CH2_U13, CH2_K02, CH2_K04, CH2_K05

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin student odbywa w wybranej instytucji. W czasie praktyk student wykonuje powierzone mu przez bezpośredniego opiekuna praktyk zadania. Jednim z celów odbycia praktyk zawodowych jest zapoznanie się studenta ze specyfiką danego zakładu pracy, organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz zarządzaniem zespołem.

Pełny opis:

Praktyki studenckie mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.

Praktyki mogą być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie efektów kształcenia.

Praktyki nie powinny odbywać się w jednostkach naukowych (np. inne uczelnie, instytuty PAN) prowadzących wyłącznie działalność naukową, jak również w placówkach oświatowych (np. szkoły). W przypadku chęci odbywania praktyk w tych instytucjach praktykant jest zobowiązany otrzymać wcześniejszą zgodę od Pełnomocnika dziekana ds. praktyk.

Podstawą odbywania studenckiej praktyki zawodowej jest Skierowanie wystawione przez Pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich oraz, opcjonalnie, porozumienie (umowa) o współpracy w realizacji studenckich praktyk zawodowych zawarte pomiędzy UKSW a instytucją przyjmującą.

Instytucja przyjmująca wyznacza opiekuna praktyk (z zakładu pracy), który razem ze studentem opracowuje plan praktyk zawierający m.in. czynności przewidziane do realizacji przez studenta.

Student otrzymuje zaliczenie merytoryczne praktyk od Pełnomocnika dziekana ds. praktyk na kierunku chemia lub, w wyjątkowych przypadkach, przez dziekana bądź prodziekana. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań określonych w programie praktyk, czas jej trwania zgodny z programem studiów, oraz pozytywna opinia opiekuna praktyk.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zą zawarte w Regulaminie Praktyk Studenckich w UKSW dostępnym na stronie Wydziału oraz Biura Karier UKSW.

Literatura:

Regulamin praktyk studenckich - załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 8/2022

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 21 lutego 2022 r. https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH2_W09 - Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy chemika.

CH2_U12 - Potrafi samodzielnie pracować i zdobywać wiedzę celem dokształcania zawodowego.

CH2_U13 - Potrafi współpracować w ramach zespołu.

CH2_K02 - Jest gotowy do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, zwłaszcza dotyczącej rozwiązywania problemów jakościowych i ilościowych.

CH2_K04 - Jest gotowy do przestrzegania zasady poszanowania prawa a w szczególności prawa autorskiego

CH2_K05 - Jest gotowy do dyskusji na temat podstawowych zagadnień chemicznych.

Opis ECTS:

Aktywność studenta - wymiar czasu pracy studenta w godzinach

60h / 30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kontakt z Pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk w celu zaliczenia praktyk oraz w innych przypadkach odbywa się online poprzez MS Teams, po uprzednim umówieniu się przez e-mail.

Link do konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af424a8ef7cc64684aaf15bc38d1fced8%40thread.tacv2/conversations?groupId=17ec6c74-b5cd-465b-8288-ff7fe7b0f4b5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)