Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia analizy instrumentalnej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-428
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia analizy instrumentalnej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia 2 stopnia:CH2_W01; CH2_W05; CH2_U01; CH2_U07; CH2_U08; CH2_U11; CH2_U12; CH2_U13; CH2_K04

Skrócony opis:

Praktyczne zajęcia laboratoryjne, mające na celu zapoznanie studentów z aparatura analityczna wykorzystywaną w chemii i jej zastosowaniami analitycznymi.

Pełny opis:

1. Analiza składu próbki metodą ICP.

2. Analiza chromatograficzna mieszaniny gazowych węglowodorów w paliwie LPG

3. Badanie katalizatorów technikami temperaturowo-programowanymi.

4. Chromatografia gazowa w badaniach katalizatorów heterogenicznych.

5. Metoda wzorca wewnętrznego w analizie instrumentalnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Instrukcja do ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th ed., Belmont, CA, Thomson Brooks/Cole, 2007.

Każde ćwiczenie ma swój opis zawierający : (i) cel ćwiczenia, (ii) wprowadzenie literaturowe (w tym opis techniki badawczej), (iii) opis wykonania ćwiczenia, (iv) pytania kontrolne i (v) literaturę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1: wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach

EK2: opisuje budowę używanej aparatury pomiarowej

EK3: przeprowadza wyznaczone pomiary posługując się odpowiednią aparatura badawczą

EK4: dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informatycznych

EK5: pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 27h

przygotowanie do weryfikacji: 21h

konsultacje z prowadzącym: 2h

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny efektów kształcenia:

EK1-EK3: weryfikacja ciągła, sprawozdanie

EK4: sprawozdanie

EK5: weryfikacja ciągła

Metody dydaktyczne:

EK1-EK5: metoda doświadczeń, pokaz

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1.

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawy teoretyczne metod analitycznych w wykonywanych ćwiczeniach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2.

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje budowę używanej aparatury pomiarowej

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje budowę używanej aparatury pomiarowej, ale nie spełnia kryteriów

na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje budowę używanej aparatury pomiarowej, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje budowę używanej aparatury

pomiarowej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje budowę używanej aparatury pomiarowej, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że opisuje budowę używanej aparatury pomiarowej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza wyznaczone pomiary posługując się odpowiednią

aparatura badawczą

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza wyznaczone pomiary posługując się odpowiednią aparatura

badawczą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza wyznaczone pomiary posługując się odpowiednią

aparatura badawczą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza wyznaczone pomiary posługując

się odpowiednią aparatura badawczą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza wyznaczone pomiary posługując się odpowiednią

aparatura badawczą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza wyznaczone pomiary posługując się odpowiednią aparatura badawczą, ani że

spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik

informatycznych

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik

informatycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik

informatycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z

wykorzystaniem technik informatycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem

technik informatycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informatycznych, ani że

spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze

aparatury i kontakcie z odczynnikami

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury

i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze

aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie pracuje w zespole zachowując należytą

ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy

obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z

odczynnikami, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2,

a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński, Monika Radlik, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański, Monika Radlik, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Nawara, Monika Radlik, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)