Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Identyfikacja związków chemicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-482
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja związków chemicznych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W06, CH2_U01, CH2_U06, CH2_U09, CH2_U10, CH2_K01,CH2_K07Wymagania wstępne:

* Znajomość podstaw chemii organicznej;

* Znajomość podstawowych reakcji stwierdzających obecność poszczególnych podstawników w składzie cząsteczek.

* Elementarna wiedza na temat spektroskopii molekularnej;

w szczegółności spektroskopii w podczerwienie, spektroskopii UV VIS oraz

spektroskopii NMR.


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami identyfikacji związków organicznych. Studenci dysponują już wiedzą z chemii organicznej na poziomie podstawowym oraz ze spektroskopii molekularnej, również na poziomie podstawowym. W pierwszej części wykładu studenci zapoznają się z typowymi metodami analizy chemicznej związków chemicznych. Następnie, omawiane są zastosowania różnych metod spektroskopowych, chromatograficznych i krystalograficznych do analizy związków organicznych, ilustrowane wieloma przykładami.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o niespektroskopowej analizie zwiazków organicznych. Podstawowe reakcje grup funkcyjnych.

2. Spektroskopia w podczerwieni (IR) i jej zastosowanie w chemii organicznej.

3. Spetroskopia elektronowa w świetle nadfioletowym (UV) i widzialnym(Vis).

4. Podstawy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

5. Podstawy spektroskopii paramagnetycznego rezonansu elektronowego (EPR).

6. Zastosowanie spektrografii mas (SM) w chemii organicznej.

7. Zastosowanie rentgenowskiej analizy strukturalnej (RAS) w chemii organicznej.

W każdym w punktów podawane i omawiane są przykłady widm.

Literatura:

1. R.Silverstein, F.Webster, D.Kiemle, Spektroskopowe Metody Identyfikacji Związków Organicznych, Wyd. Naukowe PWN, 2007

2. praca zbiorowa, red. W. Zieliński, A. Rajca, Metody Spektroskopowe, Wyd. Naukowo-Techniczne, 2000

3. L.Kozerski, A.Ejchart, Spektroskopia 13C NMR

Korzystać będziemy również z baz danych widm molekularnych:

https://www.organic-chemistry.org/protectivegroups/hydroxyl/thp-ethers.htm

https://webspectra.chem.ucla.edu//index.html

http://www.massbank.jp/RecordDisplay.jsp?id=WA002724&dsn=Waters

https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/spectra/browse?query=&text=Acetylsalicylic&size=10

https://www.nanalysis.com/1h-spectra

http://www.magritek.com/products/spinsolve/nmr-spectra-examples/

https://www.chem.plu.edu/fid_archive/fid_archive.html

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po przyswojeniu wiedzy z wykładu student zna procedury stosowane w celu identyfikacji związków organicznych, począwszy od analizy chemicznej do ustalenia obecności grup funkcyjnych i konformacji molekuły.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy egzamin końcowy pisemny, na którym student otrzymuje szereg zagadnień do rozwiązania: jest to zidentyfikowanie cząsteczki chemicznej na podstawie przedstawionych widm (IR, NMR, MS) oraz/lub odwrotnie - zaproponowanie widm znając wzór sumaryczny i strukturalny cząsteczki.

Równolegle do wykładów prowadzone są ćwiczenia komputerowe przy pomocy internetowych baz danych widm molekularnych.

Szczegółowy opis oceniania studenta podany jest w części ogółnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski-Tumański
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski-Tumański
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski-Tumański
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)