Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-590
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W03; CH2_W15; CH2_U01; CH2_U02; CH2_U03; CH2_U13; CH2_U14; CH2_U16; CH2_U17; CH2_K02; CH2_K03; CH2_K05; CH2_K06; CH2_K07 CHEMIA 2 STOPNIA

Skrócony opis:

Pod kierunkiem opiekuna, student wykonuje badania naukowe, które wraz z opisem literatury przedmiotu i własnymi wnioskami wynikającymi z badań, przedstawia w pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pracownia jest zaliczana na ocenę po złożeniu przez studenta(kę) w dziekanacie i przyjęciu przez opiekuna rozprawy magisterskiej, po przeglądzie antyplagiatowym, z dwiema pozytywnymi recenzjami.

Literatura:

Literatura pracy magisterskiej: to monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH1_W18 - Zna podstawowe zasady BHP oraz regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, szczególnie w odniesieniu do pracy z chemikaliami oraz sposobów selekcjonowania i utylizacji odpadów chemicznych

CH1_W19 - Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Praca magisterska jest zaliczana na ocenę po złożeniu przez studenta(kę) w dziekanacie i przyjęciu przez opiekuna rozprawy magisterskiej, po przeglądzie antyplagiatowym, z dwiema pozytywnymi recenzjami.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)