Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-CHA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Chemia ogólna I, Fizyka I, Chemia fizyczna I, Chemia organiczna I

Pełny opis:

Wykłady są obowiązkowe. Mają na celu zapoznanie studenta(ki) z podstawami klasycznej chemii analitycznej. Na wykładach omawiane są klasyczne metody analizy chemicznej obejmujące oznaczanie za pomocą miareczkowania grawimetrycznego i wolumetrycznego, w tym miareczkowania strąceniowego, kwasowo-zasadowego, kompleksometrycznego, utleniania i redukcji oraz wykorzystujące kinetyczne metody oznaczeń. Przedstawiane są również najważniejsze zastosowania chemii analitycznej w gospodarce i naukach ścisłych.

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa

1.1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej tom 2, PWN, Warszawa 2007.

1.2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa 2004.

1.3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 2. Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2004.

2. Literatura uzupełniająca

2.1 D. A. Skoog,‎ D. M. West,‎ F. J. Holler,‎ S. R. Crouch,

"Fundamentals of Analytical Chemistry", 9th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2014.

2.2 D. C. Harris, 'Quantitative Chemical Analysis'. New York, NY: W. H. Freeman and Co, 2007.

2.3 A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1987.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

EK1. Ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych.

EK2. wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna).

EK3. Dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz.

EK4. Ocenia wiarygodność metod analitycznych.

EK5. Dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka.

Opis ECTS

1. Uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć: 5 godz.

3. Przygotowanie do weryfikacji: 30 godz.

4. Konsultacje z prowadzącym: 15 godz.

-------------------------------------------------------------------

Razem: 80 godz., tj. 3 punkty ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

EK1. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ilustruje metody oznaczania i opisuje wykrywalność pierwiastków oraz substancji chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna).

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawy analizy jakościowej i ilościowej (rozdzielanie i identyfikacja wybranych jonów w roztworach, analiza grawimetryczna i wolumetryczna), ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dobiera właściwe metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ocenia wiarygodność metod analitycznych.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ocenia wiarygodność metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że ocenia wiarygodność metod analitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5. Egzamin pisemny.

Ocena 5. Weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka.

Ocena 4,5. Weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 4. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3,5. Weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 3. Weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

Ocena 2. Weryfikacja nie wykazuje, że dostrzega rolę analizy chemicznej w życiu człowieka, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości:

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Kutner
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Włodzimierz Kutner
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

CH1_W05; CH1_U01; CH1_U04; CH1_K02

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Literatura obowiązkowa

1.1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej tom 2, PWN, Warszawa 2007.

1.2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa 2004.

1.3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 2. Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2004.

2. Literatura uzupełniająca

2.1 D. A. Skoog,‎ D. M. West,‎ F. J. Holler,‎ S. R. Crouch,

"Fundamentals of Analytical Chemistry", 9th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2014.

2.2 D. C. Harris, 'Quantitative Chemical Analysis'. New York, NY: W. H. Freeman and Co, 2007.

2.3 A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)