Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-CHA-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8mL9Jm-tizJHmD3h9ivhrQSMoijTUnfQ13FAuf0c-xE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d7254f1-f0ec-49fa-a62c-7ad44a5802e3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Dla wykładów:

CH1_W05

CH1_U01, U04

CH1_K01-K02

CH1_U20


Dla laboratorium:

CH1_W05

CH1_U07, U09

CH1_U03, U06, U09

CH1_U08, CH1_U10, CH1_U11

CH1_K01, K05

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Na wykładzie zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia analizy instrumentalnej

Pełny opis:

Dla wykładów:

1.Definicje podstawowych pojęć chemii analitycznej

2. Charakterystyka sygnału analitycznego.

3. Metody analizy ilościowej

4. Chromatografia – podstawy

5. Chromatografia cieczowa

6. Chromatografia gazowa, nadkrytyczna, jonowymienna

7. Spektrometria mas

8. Spektroskopia atomowa

9. Spektroskopia absorpcyjna

10. Spektroskopia absorpcyjna IR

11. Molekularna spektroskopia emisyjna – podstawy

12. Molekularna spektroskopia emisyjna

13. Metody termoanalityczne

14. Dobór metody analitycznej i analiza danych eksperymentalnych

15. Egzamin „0”

Dla laboratorium:

1.pH-metryczne oznaczanie stężenia mocnego kwasu, słabego kwasu i ich

mieszaniny

2.Zastosowanie konduktometrii w analizie instrumentalnej

3.Oznaczanie fluoru w pastach do zębów za pomocą elektrod jonoselektywnych

4.Potencjometryczne miareczkowanie kwasów i zasad

5.Pośredni i bezpośredni pomiar stężenia chlorku sodu w soli fizjologicznej

Literatura:

Statystyka i chemometria w chemii analitycznej – James Miller, Jane Miller, PWN 2016

Chromatografia cieczowa: teoria i praktyka – Z. Witkiewicz, W. Wardencki, I. Malinowska, PWN 2020

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2002.

D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, tom 2, PWN SA, Warszawa 2007.

literatura uzupełniająca:

D. A. Skoog and J. J. Leary, Principles of instrumental analysis, Saunders College Publishing, Harcourt Brace College Publishers, Harcourt Brace & Co., Orlando, FL, 1992.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładów:

Student:

-wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej

-przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety

-dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego

-docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych

-zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się

uczestnictwo w zajęciach 30h

przygotowanie do zajęć 22h

przygotowanie do weryfikacji 26h

konsultacje z prowadzącym 2h

Dla laboratorium:

Student:

-prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń

-posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne

-analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych

-opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

-potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu

uczestnictwo w zajęciach 30h

przygotowanie do zajęć 30h

przygotowanie do weryfikacji 18h

konsultacje z prowadzącym 2h

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Dla wykładów:

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia zasadę działania głównych, instrumentalnych metod analizy chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że przedstawia zakres użyteczności poznanych metod analitycznych, wymienia ich wady i zalety, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że dobiera metodę analityczną adekwatną do zdefiniowanej próbki i zagadnienia analitycznego, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że docenia znaczenie metod analizy instrumentalnej w przemyśle chemicznym a w szególności ich rolę w procesie kontroli jakości i jest w stanie prowadzić rozmowę na ten temat użwając argumentów merytorycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia się, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Dla laboratorium:

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje zasadę działania aparatury używanej podczas ćwiczeń, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym przeprowadzając przy jego pomocy podstawowe operacje analityczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że analizuje skład próbek z zastosowaniem metod instrumentalnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że potrafi rozwiązywać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości:

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański, Krzysztof Nawara, Marcin Osuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański, Barbara Golec, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

dotyczy wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h (ECTS: 1)


przygotowanie do zajęć: 6h

przygotowanie do weryfikacji: 14h

konsultacje z prowadzącym: 10h (ECTS:0.3)


Razem: 60h (ECTS: 3)
dotyczy pracowni:

uczestnictwo w zajęciach: 30h (ECTS 1.0)


przygotowanie do zajęć: 6h

przygotowanie do weryfikacji: 14h

konsultacje z prowadzącym: 10h (ECTS 0.3)


Razem: 60h (ECTS 3.0)

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Barbara Golec, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Barbara Golec, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)