Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-CHO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alqfgxXynpNyzOOrK1g0uhErD0gOy--NJ3_7fUXTmAvY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0fdf3e2-796d-4090-97f4-e21f8e1c0a50&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03,


CH1_W04,


CH1_W04,12


CH1_W11,


CH1_W03,12


CH1_W04,


CH1_U01-U02, U10


CH1_K02,Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Na wykładzie zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej

Pełny opis:

Powtórzenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej. Podstawowe pojęcia chemiczne.

Wstęp do właściwości pierwiastków chemicznych. Budowa atomu.

Struktura elektronowa pierwiastków. Trendy w układzie okresowym pierwiastków.

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Reakcje i nazewnictwo.

Roztwory. Stężenia. Stopień dysocjacji. Stała dysocjacji. Pojęcie pH.

Oddziaływanie międzycząsteczkowe.

Rozpuszczalność. Iloczyn rozpuszczalności.

Reakcje utleniania i redukcji.

dotyczy ćwiczeń

1. Cyfry znaczące, zaokrąglanie liczb. Masa atomowa/molowa. Nazewnictwo związków.

2. Stężenie procentowe, analiza spaleniowa, obliczenia stechiometryczne, wydajność reakcji chemicznych.

3. Klasyfikacja związków nieorganicznych (kwasy, zasady, sole). Nazewnictwo związków chemicznych.

4. Stechiometria mieszanin.

5. Stężenie molowe, ułamek molowy, przeliczanie stężeń.

6. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów o różnym stężeniu.

7. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów o różnym stężeniu.

8. Kolokwium 1.

9.Siła jonowa i aktywność jonów. Autodysocjacja wody, iloczyn jonowy wody, pH.

10. Roztwory wodne mocnych elektrolitów.

11. Równowaga chemiczna. Równowagi kwasowo

12. Słabe kwasy i zasady (jednoprotonowe) stała dysocjacji stopień dysocjacji [i protolizy] teoria Bronsteda.

13. Słabe kwasy i zasady (jednoprotonowe) stała dysocjacji stopień dysocjacji [i protolizy] teoria Bronsteda.

14. Iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność.

15. Kolokwium.

Literatura:

„Chemia ogólna – cząsteczki, materia, reakcje” – Loretta Jones, Peter Atkins, PWN

„Chemical structure and reactivity- an integrated approach”, 2nd Edn - James Keeler, Peter Wothers, Oxford

dotyczy ćwiczeń:

Z. Galus (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

„Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej” Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta, Oficyna Edukacyjna Krzysztof M. Pazdro Sp. z o.o., Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

-wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

-rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych

-omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek

-tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

-charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe

-opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia.

Kryteria oceniania:

5 -weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

4,5- weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ale nie spełnia kryteriów

na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wymienia podstawowe pojęcia i prawa

chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wymienia podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie rozpoznaje wiązania chemiczne oraz

podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje

reakcji chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że rozpoznaje wiązania chemiczne oraz podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, ani że spełnia

kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek, ale nie

spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek,

ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie omawia elementy współczesnej teorii budowy

atomów i cząsteczek, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i

cząsteczek, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek, ani że spełnia kryteria na

wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ale

nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu

okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy właściwości pierwiastków na

podstawie układu okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu

okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ani że spełnia kryteria na

wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości

roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów,

wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości

roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie charakteryzuje podstawowe stany materii,

opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na

wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości

roztworów, wyjaśnia równowagi kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że charakteryzuje podstawowe stany materii, opisuje właściwości roztworów, wyjaśnia równowagi

kwasowozasadowe, jonowe i redoksowe, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń

przewidzianych do przedmiotu

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do

przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń

przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opanował zestaw umiejętności właściwych dla

ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń

przewidzianych do przedmiotu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu, ani że

spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w . 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w . 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w . 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w . 3,25; st(w)= 2, jeśli w . 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest

średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

dotyczy ćwiczeń:

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje podstwy teoretyczne wykonywanych obliczeń rachunkowych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje podstwy teoretyczne wykonywanych obliczeń rachunkowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje podstwy teoretyczne wykonywanych obliczeń rachunkowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje podstwy teoretyczne wykonywanych obliczeń rachunkowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje podstwy teoretyczne wykonywanych obliczeń rachunkowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje podstwy teoretyczne wykonywanych obliczeń rachunkowych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza podstawowe obliczenia chemiczne oraz zapisuje poznane reakcje chemiczne w postaci równań, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest gotów do wykonywania niezbędnych obliczeń chemicznych w trakcie dalszego toku studiów

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest gotów do wykonywania niezbędnych obliczeń chemicznych w trakcie dalszego toku studiów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest gotów do wykonywania niezbędnych obliczeń chemicznych w trakcie dalszego toku studiów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest gotów do wykonywania niezbędnych obliczeń chemicznych w trakcie dalszego toku studiów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest gotów do wykonywania niezbędnych obliczeń chemicznych w trakcie dalszego toku studiów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że jest gotów do wykonywania niezbędnych obliczeń chemicznych w trakcie dalszego toku studiów, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w . 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w . 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w . 3,75; st(w)= 3,

jeśli 2,75 < w . 3,25; st(w)= 2, jeśli w . 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru

x=st((y+z)/2), gdzie z jest

średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych

form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Przybliżoną miarą uzyskanej oceny jest liczba punktów, możliwych do zdobycia podczas ćwiczeń.

Dwa kolokwia cząstkowe (2*25 pkt).

Należy zaliczyć każde z kolokwiów. Minimalna liczba punktów koniecznych do zaliczenia kolokwium wynosi 13. Minimalna liczba punktów koniczna do uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń z Chemii Ogólnej wynosi 26. Osoby, które nie uzyskają niezbędnej liczby punktów, piszą test końcowy z całego materiału. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 50.

Końcowa ocena wystawiana jest następująco:

26-30,5 pkt (52% - 61%) dst

31 - 35,5 (62% - 71%) dst +

36 - 40,5 (72% - 81%) db

41 - 45,5 (82% - 91%) db+

od 46 (od 92%) bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

dotyczy wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h (ECTS: 1)


przygotowanie do zajęć: 6h

przygotowanie do weryfikacji: 14h

konsultacje z prowadzącym: 10h (ECTS:0.3)


Razem: 60h (ECTS: 2)
dotyczy ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 60h (ECTS 2.0)


przygotowanie do zajęć: 10h

przygotowanie do weryfikacji: 23h

konsultacje z prowadzącym: 17h (ECTS 0.6)


Razem: 110h (ECTS 4.0)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)