Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-PF1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25637
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W02; CH1_U01; CH1_U04; CH1_U06; CH1_U09; CH1_K05

Skrócony opis:

Wykonywanie prostych pomiarów fizycznych, a następnie analiza danych, sporządzanie opisów wykonanych ćwiczeń, prezentacja ustna uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Spis ćwiczeń:

- Pomiar podstawowych wielkości fizycznych: długość, masa, czas

- Swobodny spadek

- Moment bezwładności

- Waga Mohra - wyznaczenie gęstości cieczy

- Wahadło sprężynowe

- Wahadło rewersyjne

- Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu

- Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa

- Prostownik

- Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych

- Rura Quinckiego - interferencja fal dźwiękowych

- Rezonans akustyczny w jednostronnie zamkniętej rurze

- Polaryzacja światła widzialnego

- Współczynnik załamania wiązki światła

- Wyznaczenie ogniskowej soczewki

Literatura:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH1_W02; CH1_U01; CH1_U04; CH1_U06; CH1_U09; CH1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo na zajęciach i konsultacjach jest obowiązkowe.

Przed wykonaniem ćwiczenia każdy student musi przejść test elektroniczny (wejściówka), który należy zaliczyć na 95%. W uzasadnionych przypadkach (niepełnosprawność) wejściówki można zaliczać w formie ustnej lub pisemnej.

Ćwiczenia są wykonywane indywidualnie.

Każde z wykonywanych ćwiczeń podlega osobnej ocenie i konieczne jest uzyskanie zaliczających ocen ze wszystkich zaplanowanych w harmonogramie ćwiczeń.

Do zaliczenia każdego ćwiczenia są tylko dwa podejścia. Wszystkie poprawki prac pisemnych należy dokonać przed podejściem do zaliczenia. Wszystkie pytania i wątpliwości muszą zostać wyjaśnione w czasie zajęć lub konsultacji.

Ponadto na końcu semestru odbywa się pisemny sprawdzian ujawniający indywidualną znajomość metod opracowania eksperymentu oraz krótka prezentacja jednego z wybranych ćwiczeń.

Końcowa ocena jest średnią ważoną ocen uzyskanych w danym semestrze. Waga ocen z ćwiczeń jest 1, waga oceny z prezentacji – 2, waga oceny z kolokwium – 5.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16799
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykonywanie prostych pomiarów fizycznych, a następnie analiza danych, sporządzanie opisów wykonanych ćwiczeń, prezentacja ustna uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Spis ćwiczeń:

- Pomiar podstawowych wielkości fizycznych: długość, masa, czas

- Swobodny spadek

- Moment bezwładności

- Waga Mohra - wyznaczenie gęstości cieczy

- Wahadło sprężynowe

- Wahadło rewersyjne

- Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu

- Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa

- Prostownik

- Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych

- Rura Quinckiego - interferencja fal dźwiękowych

- Rezonans akustyczny w jednostronnie zamkniętej rurze

- Polaryzacja światła widzialnego

- Współczynnik załamania wiązki światła

- Wyznaczenie ogniskowej soczewki

Literatura:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16799
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykonywanie prostych pomiarów fizycznych, a następnie analiza danych, sporządzanie opisów wykonanych ćwiczeń, prezentacja ustna uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Spis ćwiczeń:

- Pomiar podstawowych wielkości fizycznych: długość, masa, czas

- Swobodny spadek

- Moment bezwładności

- Waga Mohra - wyznaczenie gęstości cieczy

- Wahadło sprężynowe

- Wahadło rewersyjne

- Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu

- Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa

- Prostownik

- Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych

- Rura Quinckiego - interferencja fal dźwiękowych

- Rezonans akustyczny w jednostronnie zamkniętej rurze

- Polaryzacja światła widzialnego

- Współczynnik załamania wiązki światła

- Wyznaczenie ogniskowej soczewki

Literatura:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)