Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe metody wspomgania pracowni chemicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E1-KMWPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe metody wspomgania pracowni chemicznej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W21; CH1_U02; CH1_U13; CH1_K02

Wymagania wstępne:

Informatyka w zakresie szkoły średniej. Algebra liniowa i geometria analityczna w zakresie szkoły średniej.

Skrócony opis:
Pełny opis:

Przedstawienie narzędzi informatycznych przydatnych chemikom w życiu, w praktyce laboratoryjnej,, analizie budowy i zachowania cząsteczek. Nabycie podstawowych umiejętności w projektowaniu i analizie budowy cząsteczek "in silico". Modelowanie procesów stochastycznych ważnych w przebiegu reakcji chemicznych - układy reakcja - dyfuzja.

Literatura:

1. Office 2021 PL. Kurs - Witold Wrotek. Oficyna Helion

2.Excel 2021 i Microsoft 365. Krok po krokuJoan Lambert ,Curtis Frye

Wydawca APN Promise.

3. Dokumentacja on line Excel i Libre Office Calc.

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/excel

https://pl.libreoffice.org/wsparcie/dokumentacja/

4. Dokumentacja on line Avogadro

https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/18567-program-avogadro

5. Dokumentacja on line GChemPaint.

https://gchemutils.nongnu.org/paint/manual/index.html

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1. Opisuje geometyczne wlaściwości cząsteczek chemicznych pzy pomocy oprogamowania biurowego.

EU2. Sporządza dokumenty i prezentacje korzystając ze standardowego oprogramowania biurowego.

EU3. Wykorzystuje techniki komputerowe do prostych zagadnień chemicznych

Metody i kryteria oceniania:

EU1. Weryfikacja wykazuje, że opisuje geometryczne właściwości cząsteczek

- w pełni popprawnie 5.0

- niemal poprawnie 4.5

- w znacznej części poprawnie 4.0

- w znacznej części poprawnie lecz niekonsystentnie 3.5

- większość zagadnień rozwiązuje poprawnie ale w pozostałej części popełnia grube błędy lub nie potrafi wykonać.3.0

- nie wykonał poprawnie połowy zadań (2.0)

EU2 Weryfikacja wykazuje, że sporządza dokumenty i prezentacje korzystając ze standardowego oprogramowania biurowego.

- w pełni poprawnie (5.0)

- niemal poprawnie (4.5)

- w znacznej częsci poprawnie (4.0)

- w znacznej części poprawnie lecz niekonsekwentnie (3.5)

- w większości poprawnie, lecz w pozostałej części popełnia grube błedu lub nie potrafi wykonać zadania (3.0)

- nie wykonał poprawnie co najmniej połowy zadań. (2.0)

EU3: Weryfikacja wykazuje, że student wykorzystuje techniki komputerowe do prostych zagadnień chemicznych

- w pełni poprawnie (5.0)

- niemal poprawnie (4.5)

- w znacznej częsci poprawnie (4.0)

- w znacznej części poprawnie lecz niekonsekwentnie (3.5)

- w większości poprawnie, lecz w pozostałej części popełnia grube błedu lub nie potrafi wykonać zadania (3.0)

- nie wykonał poprawnie co najmniej połowy zadań. (2.0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do weryfikacji 15h

Konsultacje z prowadzącym 10h (0,5 ECTS)


Razem:55h (2 ECTS)

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Na wybranych przykładach s

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do weryfikacji 15h

Konsultacje z prowadzącym 10h (0,5 ECTS)


Razem:55h (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Na wybranych przykładach s

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)