Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E1-TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNlZTkzOWEtYjA3Yy00ZTc3LTk3NDMtMzZlNmRlZmY1NjMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22c759c47b-f0ba-48f3-a0ba-7b99a16eab03%22%7d
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1, Posługiwanie się pakietami LibreOffice i/lub MS Office.

2. Arkusz Kalkulacyjny - Excel/ LibreOffice Calc. Kreślenie figur geometrycznych

3. Budowaniemodeli cząstek - Avogadro.

3. Analiza budowy prostych molekuł używając excela.

4. Rachunek macierzowy w Excelu.

5. Rozpad promieniotwórczy. Symulacja w Excelu.

6. BŁądzenie przypadkowe - dufuzja cząstki i kłębek polimeru. Symulacje w Excelu.

7. Równania różniczkowe - modelowanie kinetyki chemicznej.

8. Model Lotki i Volterry.

Pełny opis:

1.osługiwanie się pakietami LibreOffice i/lub MS Office. Przygptowanie dokumentów: Życiorys, ulotka handlowa, poster koferencyjny, prezentacja.

2. Arkusz Kalkulacyjny - Excel/ LibreOffice Calc.

Kreślenie figur geometrycznych, krzywe zdadane w postaci parametrycznej, wykresy funkcji.. (kwadraty z osiami symetrii, koło i elipsa, krzywe Lissajouxe, funkcje trygonometryczne

3 Budowanie modeli cząsteczek w 3D- Avogadro. Benzen, toluen, fenyloalanina, puryna, pirymidyna.

4. Rachunek macierzowy w Excelu.

Dopasowanie płaszczyzny do punktów.

Dopasowanie funkcji do danych matodą regresji liniowej.

5.Rozpad promieniotwórczy. Symulacja w Excelu.

6. BŁądzenie przypadkowe. dufuzja cząstki i kłębek polimeru. Symulacje w Excelu.

7. Kinetyka chemiczna. Opis za pomoćą równań różniczkowych

8. Model Lotki i Volterry. Model ofiara-draoeżca i oscylacyjny przebieg reakcji chemicznych.

Literatura:

Ogólnie dostępne w sieci samouczki MS WORDa Excela

Dokumentacja Avogadro z sieci (język. angielski),

struktura molekuł - hybrydyzacja wiązań podstawy - wikipedia.

Rachunek macierzowy - podręczniki algebry - wikipedia.

Metoda najmniejszych kwadratów - podręczniki statystyki, wikipedia.

Ruchy Browna, wzór Einsteina Smoluchowskiego. Wikipedia.

Kinetyka chemiczna. Wikipedia..

Model Lotka Volterry. Wikipedia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie, w jaki sposób obliczenia numeryczne i metody pozwalają na opis zjawisk fizykochemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci dostaną ok 10 problemów do rozwiązania. Rozwiązania oceniane będą w punktach. Aby zaliczyć trzeba zdobyć ponad połowę punktów.

Konsulatcje strona www. w podstawowych informacjacho przedmiocie.

Zadania będą zadawane i odbierane w platformie moodle, link strona www w informacjach o prowadzeniu przedmiotu. Link do każdej z grup na MSTEAMS w opisie grup. Link do konsulatacji, na życzenie studentów, w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)