Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E2-PCOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii ogólnej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W05; CH1_W11;

CH1_W18; CH1_U02;

CH1_U07; CH1_U08;

CH1_K02; CH1_U19

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Pracownia, podczas której studenci zapoznają się z metodyką oraz problemami chemii ogólnej, realizowanymi przy pomocy odpowiednich metod badawczych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

EU1.opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych

EU2. wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym

EU3. prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej

EU4.identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach

EU5. przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji

EU6.wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych

EU7.zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EU1:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU2:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU3:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU4:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU5:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU6:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU7:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75 oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Barbara Golec, Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach, 45 godz.; punkty ECTS 1,8

przygotowanie do zajęć, 6 godz.

przygotowanie do weryfikacji, 14 godz.

konsultacje z prowadzącym, 10 godz.; punkty ECTS 0,5


Razem: liczba godzin 75, 3 punkty ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Barbara Golec, Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)