Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-CHFI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kier.chemia:CH1_W07; CH1_W09; CH1_U01; CH1_U02; CH1_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: znajomość potencjałów termodynamicznych i oraz praktyczna wiedza na temat obliczeń w termodynamice zastosowana do reakcji chemicznych, przejść fazowych i mieszanin

Wymagania wstępne: umiejętność całkowania funkcji jednej zmiennej, różniczkowania funkcji wielu zmiennych, pochodna czastkowa,

Pełny opis:

1. Podstawowe postulaty termodynamiki (istnienie stanu równowagi, układ izolowany, otoczenie).

2. Podstawowe parametry termodynamiki i ich pomiar (temperatura, ciśnienie, objętość, energia wewnętrzna, równania stanu, co to znaczy funkcja stanu?, co to jest stan?, jak dobierać zmienne termodynamiczne by opisywały stan termodynamiczny?, dlaczego stan mikroskopowy ma tak wiele zmiennych a termodynamiczy tylko kilka?).

3. I zasada termodynamiki (zasada zachowania energii, pojęcie ciepla i pracy, zmiany energii wewnętrznej w procesie parowania i w reakcjach chemicznych).

4. II zasada termodynamiki i nieodwracalność procesów, cykle, cykl Carnota i definicja temperatury bezwzględnej).

5. Potencjały termodynamiczne (energia swobodna Helmholtza i Gibbsa, wielki potencjał termodynamiczny), entalpia.

6. Podatności termodynamiczne i związki między nimi, relacje Maxwella.

7. Zastosowania: potencjał chemiczny w przejściach fazowych, równanie Clapeyrona, parowanie cieczy, topnienie i sublimacja, punkty potrójne a kalibracja termometrów. Klasyfikacja przejść fazowych. Zależność przejść fazowych od ciśnienia, punkt krytyczny.

8. Reakcje chemiczne: prawo Hessa (entalpia), zmiana potencjału Gibbsa, samorzutność reakcji, stała równowagi, zmiany stałej równowagi przy zmianie ciśnienia i temperatury, tworzenia amoniaku w fazie gazowej, reakcje dysocjacji i ich zależność od ciśnienia.

9. Roztwory: prawo Raoulta, destylacja, obniżanie temperatury krzepnięcia i podwyższanie temperatury wrzenia, diagramy fazowe układu wieloskładnikowego. Ciśnienie osmotyczne.

10. Podstawy termodynamiki statystycznej, rozkład Maxwella Boltzmanna, wzo© barometryczny.

Literatura:

" R.Hołyst, A.Poniewierski, A.Ciach "Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów" UKSW 2005.

" R.Hołyst, A.Poniewierski, Zbiór zadań - http://www.ichf.edu.pl/Thermodynamics/termodynamika.html.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładów:

EK1: opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

EK2: wyjaśnia podstawowe aspekty związane z termodynamiką chemiczną

EK3: opisuje fenomenologiczną i molekularną interpretację energii i entropii

EK4: tłumaczy podstawowe zagadnienia dotyczące termochemii

EK5: opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

EK6: przewiduje kierunek reakcji chemicznych

EK7: interpretuje i przeprowadza opis fenomenologiczny i molekularny procesów i właściwości fizykochemicznych

EK8: przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1 ECTS)

przygotowanie do zajęć: 12 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 12 godz.

konsultacje z prowadzącym: 1 godz.

Razem: 55 godz. (2 ECTS)

Dla ćwiczeń:

EK1: wyjaśnia podstawowe aspekty związane z termodynamiką chemiczną

EK2: opisuje fenomenologiczną i molekularną interpretację energii i entropii

EK3: tłumaczy podstawowe zagadnienia dotyczące termochemii

EK4: przeprowadza podstawowe obliczenia dotyczące procesów termodynamicznych

EK5: stara się rozwiązywać problemy poruszane podczas ćwiczeń

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. (1,8 ECTS)

przygotowanie do zajęć: 11 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 9 godz.

konsultacje z prowadzącym: 0 godz.

Razem: 50 godz. (3 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia w semestrze, 1 egzamin semestralny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Stafiej
Prowadzący grup: Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.