Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-CHN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03-W04 - wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej

CH1_W11-W12 - omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków

CH1_W11-W12, W16 - łumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

CH1_U01, U15 - porządkuje informacje o pierwiastkach

Skrócony opis:

Pierwsza część wykładu przybliża podstawowe pojęcia używane w chemii nieorganicznej. Druga część poświęcona jest zwięzłemu opisowi wybranych grup układu okresowego.

Pełny opis:

1. Struktura elektronowa atomów i układ okresowy

2. Wiązanie jonowe i teoria wiązań walencyjnych

3. Teoria orbitali molekularnych

4. Kwasy, zasady i rozpuszczalniki

5. Struktura ciał stałych

6. Pierwiastki – struktury, rodzaje wiązań

7. Chemia grup głównych

8. Związki koordynacyjne – struktura

9. Związki koordynacyjne – właściwości elektronowe

10. Związki koordynacyjne – reaktywność

Literatura:

1. Chemical Structure and Reactivity, J. Keeler, P. Wohers, Oxford University Press 2014

2. G. L. Miessler, P. J. Fisher, D. Tarr, Inorganic Chemistry, Pearson Education Limited 2014

3. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (t. 1 i 2), PWN 2009

4. P. W. Atkins, L. Jones, Chemia Ogólna, PWN 2006

5. Cotton, P. Gaus, G. Wilkinson, Chemia Nieorganiczna - podstawy, PWN 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

- posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z właściwościami i reaktywnością pierwiastków (kwasowość/zasadowość, izoelektronowość, energia orbitalna itp.)

- potrafi opisać podstawowe rodzaje wiązań chemicznych korzystając z teorii wiązań walencyjnych, orbitali molekularnych, uwzględniając również oddziaływania elektrostatyczne

- potrafi przewidzieć geometrię prostych molekuł bazując na teorii VSEPR

- omawia trendy we właściwościach i reaktywności pierwiastków grup głównych na podstawie wybranej grupy związków

- posługuje się podstawowymi pojęciami służącymi do opisu ciała stałego; potrafi opisać podstawowe struktury krystaliczne

- wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej

uczestnictwo w zajęciach: 30h

1,1 ECTS

przygotowanie do zajęć: 25h

przygotowanie do weryfikacji: 23h

konsultacje z prowadzącym: 2h

1,9 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w trybie stacjonarnym.

Kryteria oceniania:

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawowe aspekty chemii koordynacyjnej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że omawia właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i ich związków, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 -weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć porządkuje informacje o pierwiastkach

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie porządkuje informacje o pierwiastkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 -weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie porządkuje informacje o pierwiastkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie porządkuje informacje o pierwiastkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych porządkuje informacje o pierwiastkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że porządkuje informacje o pierwiastkach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Dominik Kurzydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Dominik Kurzydłowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab2a81b0aad3b485baa7b70ee9cbcf591%40thread.tacv2/conversations?groupId=5d5b738a-b8b6-409b-b406-0fd314a5b018&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia synchroniczne prowadzone na platformie MS Teams. Materiały zamieszczane na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska, Dominik Kurzydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska, Dominik Kurzydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)