Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-PF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W02; CH1_U01; CH1_U04; CH1_U06; CH1_U09; CH1_U10

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna I

Analiza matematyczna II

Fizyka I

Fizyka II

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Pełny opis:

Wykład i zajęcia praktyczne z Rachunku Błędów.

Kolokwium z Rachunku Błędów.

Wykonanie ćwiczeń:

- Pomiary podstawowych wielkości

- Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych

- Waga Mohra – pomiar gęstości roztworów soli

- Waga Mohra – pomiar gęstości wody z temperaturą

- Pomiar pojemności cieplnej metali

- Współczynnik sprężystości sprężyny

- Prostowanie prądu zmiennego

- Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu

Na końcu semestru: prezentacja o jednym z wykonanych ćwiczeń.

Literatura:

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1: student zna i potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia Rachunku Błędu

W2: student definiuje podstawowe pojęcia które są niezbędne do wykonania przydzielonej mu pracy doświadczalnej

U1: student potrafi obsługiwać sprzęt niezbędny do wykonania przydzielonej mu pracy doświadczalnej

U2: student poprawnie wykonuje linearyzacje danych

U3: student w należny sposób sporządza wykresy

U4: student poprawnie szacuje/oblicza niepewności pomiarowe

U5: student podaje niepewności pomiarowe w należny sposób

U6: potrafi pisemnie prezentować wyniki swojej pracy (korzystając z pakietu Office)

U7: student potrafi poprowadzić prezentacje na podstawie wykonanego wcześniej ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru student zbiera punkty za wykonanie pracy. Punkty nalicza się na podstawie efektów uczenia się w sposób ciągły. Dopiero na końcu semestru wystawia się ocenę z przedmiotu jako średnią ważoną z otrzymanych punktów (wzór jest podany poniżej).

** Kolokwium: kilka pytań (1, 2 lub 3 punkty za pytanie). Ocena punktowa (pośrednia) z kolokwium to stosunek otrzymanych punktów do całkowitej liczby punktów pomnożony razy 5.

** Ćwiczenia: każde sprawozdanie ocenia się (w punktach od 0 do 5 punktów):

+1 punkt za wysłanie sprawozdania w należnym terminie (pierwsza wersja - w ciągu tygodnia od wykonania pomiarów)

+1 punkt dane pomiarowe podane w należny sposób

+1 punkt jak niepewności pomiarowe obliczone i podane w należny sposób

+1 punkt za poprawną linearyzacje danych oraz sporządzone w należny sposób wykresy

+1 punkt jak wyniki obliczeń i wnioski są sensowne

Sprawozdanie z każdego z ćwiczeń można poprawiać na lepszą ocenę maksymalnie 2 razy na każde ćwiczenie.

Przed przystąpieniem do wykonania każdego ćwiczenia studenci muszą zaliczyć krótki test wielokrotnego wyboru (wejściówka, 5 pytań). Niezaliczenie wejściówki skutkuje niedopuszczeniem do wykonania ćwiczenia i koniecznością odrabiania ćwiczenia w jednym z terminów poprawkowych.

** Ocena pośrednia z prezentacji: (w punktach od 0 do 5):

+1 punkty za wygłoszenie prezentacji

+1 punkt za brak pomyłek

+3 punkty za umiejętność wytłumaczyć swoje zdanie stosując argumenty i fakty

** Ocena końcowa za semestr to średnia ważona. Wagi są: kolokwium = 6, poszczególne ćwiczenie = 1, prezentacja = 2.

Wzór na ocenę końcową: (6 * ocena z kolokwium + oceny z ćwiczeń + 2 * ocena z prezentacji)/16

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32698
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład i zajęcia praktyczne: 16 godzin

Ćwiczenia i prezentacja: 44 godzin

Opracowanie danych i napisanie sprawozdania: 35 godzin

Konsultacje: 5 godzin


SUMA GODZIN: 100 = 4 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 65 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na tej Pracowni studenci zapoznają się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Pełny opis:

Opis przedmiotu:

Wykład i zajęcia praktyczne z Rachunku Błędów.

Kolokwium z Rachunku Błędów.

Wykonanie ćwiczeń:

- Waga Mohra – pomiar gęstości roztworów soli

- Waga Mohra – pomiar gęstości wody z temperaturą

- Pomiar pojemności cieplnej metali

- Współczynnik sprężystości sprężyny

- Prostowanie prądu zmiennego

- Wyznaczenie oporu właściwego Konstantanu

Na końcu semestru: prezentacja o jednym z wykonanych ćwiczeń.

Literatura:

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)