Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do praktyk studenckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E3-WDPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do praktyk studenckich
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W21, CH1_K03

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom zasad odbywania praktyk studenckich i związanych z tym procedur i dokumentów.

Pełny opis:

Przekazanie studentom informacji o akceptowalnych podmiotach, w których mogą odbywać praktyki studenckie. Otrzymują też informację o możliwych alternatywnych sposobach zaliczania praktyk studenckich.

Studenci są zapoznawani z dokumentami, które są niezbędne do rozpoczęcia praktyk (Skierowanie oraz (opcjonalnie) Porozumienie i Umowa), oraz z dokumentami wymaganymi przy zaliczaniu praktyk (Karta Praktykanta i Sprawozdanie).

Studenci są też zapoznawani z procedurą składania wniosku o wydanie Skierowania na odbycie praktyk studenckich (przez system USOS) oraz ich rozliczenia i uzyskania zaliczenia w bezpośrednim spotkaniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich.

Literatura:

Regulamin praktyk studenckich - załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 8/2022

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 21 lutego 2022 r. https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH1_W21 - Zna i rozumie podstawowe aspekty związane z wybranymi przedmiotami o charakterze luźno związanym, bądź niezwiązanym bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów.

CH1_K03 - Jest gotowy do podejmowania podejmowania decyzji i przystosowuje się do nowych sytuacji.

Opis ECTS:

Aktywność studenta - wymiar czasu pracy studenta w godzinach

15h / 30 = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na spotkaniu/spotkaniach z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich oraz prawidłowego wypełnienia procedur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Suwińska
Prowadzący grup: Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)