Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E4-CHFII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03; CH1_W10; CH1_W16; CH1_U01; CH1_K02

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty chemiczne z pierwszego roku studiów

Pełny opis:

Cele przedmiotu: opanowanie materiału zakresu chemii fizycznej obejmującego fizykochemię ciała stałego, statykę i kinetykę reakcji chemicznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładu:

EU1: opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych

EU2: opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

EU3: charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci

EU4: opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory

EU5: wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji

EU6: oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego

EU7: wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową

EU8: przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń

Dla ćwiczeń:

EU1: opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych

EU2: opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

EU3: charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci

EU4: opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory

EU5: wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji

EU6: oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego

EU7: wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową

EU8: jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej

Metody i kryteria oceniania:

Dla wykładów:

EU1

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU3

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU4

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU5

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU6

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU7

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU8

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Dla ćwiczeń:

EU1

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU3

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU4

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU5

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU6

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU7

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU8

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że jest gotowy do praktycznego zastosowania elementów kinetyki chemicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75 oraz na bazie podanej niżej reguły:

● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: liczba godzin 30, liczba ECTS 1,0

przygotowanie do zajęć: liczba godzin 5,

przygotowanie do weryfikacji: liczba godzin 12

konsultacje z prowadzącym: liczba godzin 8, liczba ECTS 0,4


Razem: suma liczby godzin 55, suma ECTS 2,0


Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: liczba godzin 30, liczba ECTS 1,0

przygotowanie do zajęć: liczba godzin 5,

przygotowanie do weryfikacji: liczba godzin 12

konsultacje z prowadzącym: liczba godzin 8, liczba ECTS 0,4


Razem: suma liczby godzin 55, suma ECTS 2,0


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)