Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E4-CHFII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aacf1265b4cf642329782ba812b0f33a3%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9cb7a97-a898-4ef3-b720-e53815721a35&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia:

CH1_W03; CH1_W10; CH1_W16; CH1_U01; CH1_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: opanowanie materiału zakresu chemii fizycznej obejmującego fizykochemię ciała stałego i kinetykę reakcji chemicznych

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty chemiczne z pierwszego roku studiów

Pełny opis:

1. Fizykochemia ciała stałego

Ciała krystaliczna a bezpostaciowe. Entalpia sieciowa. Kryształy jonowe. Cykl Borna-Habera. Typy struktur jonowych. Układy krystalograficzne. Komórka elementarna. Sieci najgęstszego ułożenia. Struktury metali. Teoria pasmowa ciała stałego. Przewodniki i półprzewodniki. Struktury alotropowych odmian węgla. Kryształy molekularne. Struktura lodu. Struktury krzemianów.

2. Statyka chemiczna.

Związek między stałą równowagi i potencjałem Gibbsa. Zależność stałej równowagi od ciśnienia i temperatury. Obliczanie składu równowagowego układu reagującego.

3. Kinetyka chemiczna

Metody doświadczalne badania szybkości reakcji. Kinetyka formalna. Rząd reakcji. Równanie kinetyczne (reakcja I i II rzędu). Reakcje zbliżające się do stanu równowagi. Przybliżenie stanu stacjonarnego. Reakcje łańcuchowe.

4. Chemiczne źródła energii.

5. Fizykochemiczne podstawy procesów życiowych.

Literatura:

" P. W. Atkins - "Podstawy chemii fizycznej", PWN, 1999.

" P. W. Atkins - "Chemia fizyczna", PWN, 2001 (niektóre rozdziały).

Materiały dydaktyczne (treść wykładów, zadania na ćwiczenia) przesyłane studentom w formie elektronicznej, najczęściej jako prezentacje z użyciem programu MS PowerPoint.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych

opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci

opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory

opanował zestaw umiejętności właściwych dla ćwiczeń przewidzianych do przedmiotu

przejawia kompetencje nabyte w trakcie ćwiczeń

opisuje kinetykę chemiczną procesów prostych i złożonych

opisuje podstawowe elementy statyki chemicznej

charakteryzuje stan stały materii, opisuje właściwości jego podstawowych postaci

opisuje typowe chemiczne źródła energii: ogniwa, akumulatory

przewiduje produkty reakcji na podstawie znajomości omówionych mechanizmów reakcji

wyznacza podstawowe parametry związane z pojęciem szybkości reakcji: rząd reakcji, stałą szybkości, energię aktywacji

oblicza skład równowagowy układu reakcyjnego

wyznacza podstawowe elementy prostych komórek elementarnych: odległości międzypłaszczyznowe oraz stałą sieciową

włącza się w rozwiązywanie problemów podczas ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen z trzech kolokwiów przeprowadzanych on-line za pomocą MS Teams. Przynajmniej dwa kolokwia muszą być pozytywnie ocenione.

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego przeprowadzanego on-line za pomocą MS Teams. .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Karpiński
Prowadzący grup: Zbigniew Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)