Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E4-PCA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia I stopnia:CH1_W05; CH1_U03; CH1_U06; CH1_U07; CH1_U08; CH1_U09; CH1_K01; CH1_K05

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne, mające na celu zapoznanie studenta z praktycznymi zagadnieniami związanymi z chemią analityczną.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, zasady BHP, analiza objętościowa (miareczkowanie kompleksometryczne i alkacymetryczne) .

2. Analiza objętościowa (miareczkowanie redoks).

3. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe.

4. Rozdzielanie barwników roślinnych metodami chromatografii kolumnowej i cienkowarstwowej.

5. Zastosowanie spektrofotometrii absorpcyjnej UV-Vis w analizie ilościowej.

Ćwiczenia wykonywane są na podstawie odpowiednich rozdziałów podręcznika (patrz literatura podstawowa, pozycja 1) lub instrukcji do ćwiczeń.

Każde ćwiczenie ma swój opis zawierający : (i) cel ćwiczenia, (ii) wprowadzenie literaturowe, (iii) opis wykonania ćwiczenia, (iv) pytania kontrolne i (v) literaturę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1).

2. Instrukcja do ćwiczeń.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Mizerski, Małe Tablice Chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1993

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa 2004

3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna tom 2. Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1. demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS

EK2. posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS

EK3. analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS

EK4. opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

EK5. potrafi rozwiązać stawiane przed nim problemy jakościowe i ilościowe pracując w ramach zespołu

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach, 30 godz.; punkty ECTS: 1,2

przygotowanie do zajęć, 22 godz.

przygotowanie do weryfikacji, 16 godz.

konsultacje z prowadzącym, 2 godz.; punkty ECTS: 1,8

Razem: 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1: weryfikacja ciągła, kolokwium, sprawozdanie

EK2: weryfikacja ciągła

EK3, EK5: weryfikacja ciągła, sprawozdanie

EK4: sprawozdanie

Metody dydaktyczne:

EK1-EK5: opowiadanie, opis metoda obserwacji pokaz metoda doświadczeń

EK1:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS;

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że demonstruje podstawy teoretyczne i technikę wykonania metod analitycznych opartych na miareczkowaniu, chromatografii i spektroskopii UV-VIS, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS;

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym, przeprowadza przy jego pomocy podstawowe operacje laboratoryjne takie jak miareczkowanie, chromatografia oraz pomiar widm absorpcji w zakresie UV-VIS, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS;

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że analizuje skład próbek z zastosowaniem metod klasycznych a także przy pomocy spektroskopii UV-VIS, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski;

4.5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4.0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, żeopracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1,

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Dominik Kurzydłowski, Monika Radlik, Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Barbara Golec, Dominik Kurzydłowski, Monika Radlik, Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Barbara Golec, Dominik Kurzydłowski, Monika Radlik, Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)