Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii organicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E4-PCOI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii organicznej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia:CH1_W18; CH1_U07; CH1_U08; CH1_U09; CH1_K01; CH1_K05

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Pierwsza pracownia chemii organicznej, podczas której studenci zapoznają się z podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej, a w szczególności procesami oczyszczania związków organicznych na drodze krystalizacji, ekstrakcji oraz destylacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Praca zbiorowa, Laboratorium chemiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. A. Zwierzak, Zwięzły kurs chemii organicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami

EK2: przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji

EK3: opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

EK4: jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym

EK5: zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu

Metody i kryteria oceniania:

EK1:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że wylicza podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy z chemikaliami, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK2:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0)weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza proste syntezy związków organicznych, używa krystalizacji, destylacji i ekstrakcji jako metod rozdziału i oczyszczania oczekiwanych produktów reakcji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że opracowuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że jest świadomy zastosowania związków organicznych, ich działania biologicznego oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że zachowuje należytą ostrożność przy pracy z chemikaliami i troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK6:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że potrafi dzielić obowiązki w ramach zespołu, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1, EK3-EK8: metoda ciągła, sprawozdanie

EK2: metoda ciągła

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 45h (1,5 ECTS)

przygotowanie do zajęć: 5h

przygotowanie do weryfikacji: 10h

konsultacje z prowadzącym: 15h (0,5 ECTS)

RAZEM: 75h, 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)