Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techonologii chemicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E4-PTCH1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techonologii chemicznej I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03, W10, CH1_W03, CH1_W10, CH1_W03, CH1_U01, CH1_U01

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawami technologii chemicznej oraz z najważniejszymi przemysłowymi procesami technologicznymi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1: wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych

EU2: wylicza podstawowe zasady technologiczne

EU3: tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową

EU4: prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych

EU5: posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych

EU6: dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe.

Metody i kryteria oceniania:

EU1

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wylicza podstawowe zasady technologiczne

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wylicza podstawowe zasady technologiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wylicza podstawowe zasady technologiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wylicza podstawowe zasady technologiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wylicza podstawowe zasady technologiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wylicza podstawowe zasady technologiczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU3

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy podstawowe aspekty związane z katalizą przemysłową, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU4

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje technologie otrzymywania najważniejszych związków nieorganicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU5

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów technologicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU6

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że dzieli procesy technologiczne na operacje i procesy jednostkowe, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: liczba godzin 30, liczba ECTS 1,0

przygotowanie do zajęć: liczba godzin 6

przygotowanie do weryfikacji: liczba godzin 14

konsultacje z prowadzącym: liczba godzin 10, liczba ECTS 0,5


Razem: liczba godzin 60, liczba ECTS 2,0

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)