Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium metod spektroskopowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-LMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium metod spektroskopowych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W06

CH1_U01

CH1_U02

CH1_U03

CH1_U06

CH1_U07

CH1_U09

CH1_U11

CH1_U16

CH1_K01

CH1_K02

CH1_K05

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Pracownia zakłada zaznajomienie się studentów z podstawami praktycznych aspektów zastosowania metod spektroskopowych i i używanej w tym celu aparatury.

Pełny opis:

1. Spektroskopia oscylacyjna

2. Spektroskopia NMR

3. Spektroskopia mas

4. Spektroskopia fluorescencyjna

5. Zastosowanie spektroskopii UV-vis i fluorescencji do analizy ilościowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. W. Atkins, Chemia Fizyczna, wyd.6, PWN, Warszawa 2001

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN 1998

Literatura uzupełniająca:

J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1: demonstruje budowę aparatury pomiarowej stosowanej w metodach spektroskopowych

EK2: wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru

EK3: przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski

EK4: posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów

EK5: dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

EK6: docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 32h

przygotowanie do weryfikacji: 16h

konsultacje z prowadzącym: 2h

Razem 80h = 3ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1,EK4-EK5: weryfikacja ciągła, sprawozdanie

EK2, EK6: weryfikacja ciągła

EK3: sprawozdanie

Metody:

metoda doświadczeń, pokaz, opowiadanie, opis

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK2:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0)weryfikacja nie wykazuje, że wykonuje przy pomocy prowadzącego analizę badanej próbki metodami: pomiaru widm absorpcji w zakresie UV-VIS, FTIR i NMR, wliczając w to odpowiednie przygotowanie próbki, ustawienie parametrów aparatury pomiarowej i wykonanie samego pomiaru, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że przetwarza uzyskane dane eksperymentalne, interpretuje wyniki pomiarów i wyciąga z nich właściwe wnioski, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się metodami informatycznymi do rozwiązywania problemów związanych koniecznością opracowania wyników pomiarów, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że dzieli obowiązki w ramach zespołu, zachowuje ostrożność podczas pracy z chemikaliami, troszczy się o właściwą selekcję i utylizację odpadów chemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK6:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że docenia użyteczność metod spektroskopowych w zastosowaniach praktycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski, Dominik Kurzydłowski, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski, Dominik Kurzydłowski, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30h (ECTS: 1)


przygotowanie do zajęć: 6h

przygotowanie do weryfikacji: 14h

konsultacje z prowadzącym: 10h (ECTS:0.3)


Razem: 60h (ECTS: 3)ECTS: 3.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski, Krzysztof Nawara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30h (ECTS: 1)


przygotowanie do zajęć: 6h

przygotowanie do weryfikacji: 14h

konsultacje z prowadzącym: 10h (ECTS:0.3)


Razem: 60h (ECTS: 3)ECTS: 3.0

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)