Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy spektroskopii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy spektroskopii
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03

CH1_W06

CH1_U01

CH1_U02

CH1_U03

CH1_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Zdobycie elementarnej wiedzy o fizycznych podstawach spektroskopii optycznej (rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej) oraz spektroskopii fotoelektronów, także o spektroskopii w polu magnetycznym (NMR, EPR) i ich zastosowaniach w chemii.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości na temat promieniowania elektromagnetycznego oraz struktury elektronowej atomów i cząsteczek.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) Co to jest spektroskopia; formy energii cząsteczki, szerokość i intensywność linii spektroskopowych, wspólne elementy i cechy przyrządów spektroskopowych; pojęcie zdolności rozdzielczej; stosunek sygnału do szumu; zestawienie metod pomiaru dyspersyjnej i fourierowskiej.

2) Spektroskopia rotacyjna: poziomy energetyczne w modelu sztywnego rotatora; zależność widma rotacyjnego od temperatury; reguły wyboru; przykładowe zastosowania.

3) Oscylatory harmoniczny i anharmoniczny; oscylacyjna spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni.

4) Przejścia oscylacyjno-rotacyjne cząsteczek dwuatomowych; reguły wyboru; znaczenie symetrii drgań cząsteczek wieloatomowych.

5) Spektroskopia ramanowska; pojęcie polaryzowalności elektronowej; pochodzenie rozpraszania Rayleigha i Ramana; reguły wyboru; porównanie z techniką absorpcji podczerwieni, przykładowe zastosowania.

6) Elementy spektroskopii atomowej (atom wodoru, kwantowanie elektronowego momentu pędu w atomach wieloelektronowych); spektroskopia elektronowa cząsteczek dwuatomowych; konwencja oznaczenia termów energetycznych; reguły wyboru.

7) Spektroskopia elektronowa cząsteczek wieloatomowych; absorpcja i luminescencja, przejcia promieniste i bezpromieniste, diagram Jabłońskiego, reguła Kashy, intensywności przejść elektronowych; przejścia wibronowe.

8) Spektroskopia fotoelektronów: efekt fotoelektryczny; techniki XPS oraz UPS; zjawisko Augera; przykładowe zastosowania.

9) Spektroskopie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).

Metody oceny:

Egzamin pisemny;

warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego z podstaw spektroskopii molekularnej jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych ze spektroskopii molekularnej oraz zaliczenie ćwiczeń rachunkowych z przedmiotu.

Literatura:

P.W. Atkins, "Chemia Fizyczna", PWN 2001

Z. Kęcki, "Podstawy spektroskopii Molekularnej", PWN

J. Sadlej, "Spektroskopia Molekularna", WNT

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Słuchacz zna podstawowe metody spektroskopii molekularnej.

Rozumie powstawanie wid, ich wykorzystywanie w chemii i procedury rejestracji.

Potrafi wykorzystać widma do interpretacji właściwości cząsteczek.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa;

Każdy uczestnik wykładów zobowiązany będzie do napisania eseju na jeden z podanych tematów w czasie trwania wykładów.

Egzamin pisemny kończy wykłady i jest formą oceny wiedzy studenta/tki. Egzamin składa się w szeregu pytań problemowych, sprawdzających wiedzę.

W roku akademickim 2020/21 wykłady i ćwiczenia rachunkowe będą prowadzone przy pomocy platformy Moodle/Teams zgodnie z zarządzeniem Rektora UKSW.

W uzupełnieniu zajęć studenci będą otrzymywać zadania do rozwiązania jako prace domowe.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń rachunkowych z spektroskopii molekularnej studenci rozwiązują szereg problemów i zadań ilustrujących zagadnienia omawiane na poprzedzającym ćwiczenia wykładzie. W ten sposób utrwalają sobie materiał wykładowy, a także zapoznają się z praktycznymi aspektami jego zastosowań.

Wykład i ćwiczenia stanowią jeden blok.

Pełny opis:

LinkSM

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a79c6712eec804d9188fa114c2bd8579a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d879e7ff-00a5-43e4-a9aa-c5c903e00a53&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Przerabiane ćwiczenia są po danych zajęciach przesyłane do studentów w postaci files pdf. Studenci również otrzymują zadania i problemy do rozwiązania w domu, jako uzupełnienie zajęć po wykładzie.

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z chemii ogólnej i fizycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład semestralny obejmuje rozdziały przedstawione w Opisie.

Krótko:

1. opisu doświadczeń z początku XX w. konieczność wprowadzenie pojęcia kwantowania energii i pędu.Informacje o świetle i drugim podukładzie - molekule w obrazie kwantowym.

2.omówienie spektroskopii optycznych czyli widmo rotacyjne, oscylacyjne, Ramana, elektronowe,

3.podstawowe informacje o widmach spektroskopii mas,

4. widma NMR, EPR,

5. Widma VCD

Wyładom towarzyszy oglądanie widm w bazie japońskiej na laptopach.

Pełny opis:

Główne punkty wykładu:

1. Omówienie podstawowych doświadczeń prowadzących do wprowadzenie mechaniki kwantowej, informacje o fali świetlnej oraz o molekułach

2. Omówienie charakterystyki ogólnej widm w różnych zakresach; relacja Boltzmanna, nierówność Heisenberga, absorpcja i emisja, rozpraszanie światła.

3. Podzielone na trzy podrozdziały spektroskopia optyczna: rotacyjna, podczerwieni, Ramana, elektronowa, z wieloma przykładami, omówienie osi x i osi y widm.

3. Widma spektroskopii mas,

4. Omówienie pojęcia spinu elektronów i spinu jąder; warunki powstawania widm.

5. Spektroskopia NMR i EPR, parametry widm,liczne przykłady, przewidywanie obu widm.

6. Lasery,

7. jeśli zdążę, spektroskopia VCD i ROA.

Literatura:

Podręczniki są podane na pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Zaliczenie egzaminu jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych

ze spektroskopii oraz laboratorium ze spektroskopii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.