Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy spektroskopii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy spektroskopii
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://WM-CH-S1-E5-PS
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Punkty ECTS:

2

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W03

CH1_W06

CH1_U01

CH1_U02

CH1_U03

**********************************Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z fizyki i chemii z liceum. Podstawowe wiadomości na temat promieniowania elektromagnetycznego oraz struktury elektronowej atomów i cząsteczek.

Skrócony opis:

Na zajęciach poruszane są:

1. elementarne aspekty wiedzy o fizycznych podstawach spektroskopii optycznej (rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej) ;

2. spektroskopii fotoelektronów i Auger;

3. spektroskopii w polu magnetycznym (NMR, EPR);

4. zastosowaniach w chemii i w medycynie technik obrazowania.

W celach edukacyjnych wykorzystywane są bazy internetowe widm (głównie baza japońska) różnych widm cząsteczek chemicznych w celu oglądania widm oraz ich interpretacji.

Pełny opis:

Główne punkty wykładu:

1. Omówienie podstawowych doświadczeń prowadzących do wprowadzenie mechaniki kwantowej, informacje o fali świetlnej oraz o molekułach

2. Omówienie charakterystyki ogólnej widm w różnych zakresach; relacja Boltzmanna, nierówność Heisenberga, absorpcja i emisja, rozpraszanie światła.

3. Podzielone na podrozdziały spektroskopia optyczna: rotacyjna,

4. Spektroskopia optyczne oscylacyjna w podczerwieni,

5. Spektroskopia Ramana,

6. Spektroskopia elektronowa, z wieloma przykładami, omówienie osi x i osi y widm.

7. Spektroskopia emisyjna: fluorescencja i fosforescencja

8. Fotoelektronowa spektroskopia i efekt Auger

9. Omówienie pojęcia spinu elektronów i spinu jąder; warunki powstawania widm.

10. Spektroskopia NMR i EPR, parametry widm, liczne przykłady, przewidywanie widm.

11. Widma spektroskopii mas,

12. Dyfraktometria

13. Lasery, działanie, rodzaje.

14. Spektroskopia cząsteczek czynnych optycznie przy pomocy VCD i ROA.

15. Podsumowanie, przykłady zastosowań w obrazowaniu medycznym.

W celach edukacyjnych wykorzystywane są bazy internetowe widm (głównie baza japońska) różnych widm cząsteczek chemicznych w celu oglądania widm oraz ich interpretacji.

Literatura:

1. Literatura podstawowa do wykładu:

P.W. Atkins, "Chemia Fizyczna", PWN 2001

Z. Kęcki, "Podstawy spektroskopii Molekularnej", PWN

2. Literatura uzupełniająca:

J. Sadlej, "Spektroskopia Molekularna", WNT

3. Literatura uzupełniająca do ćwiczeń rachunkowych ze Spektroskopii:

Obliczenia Spektroskopowe i Spektrometryczne Okiem Młodych Naukowców, K. Jurowski, K. Kochan, A. Jurowska, G. Zając, K. Roztocki, Scientiiae et Didactics, Kraków, 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładów i ćwiczeń

EK1 - zna podstawowe metody spektroskopowe do ustalania struktury związków chemicznych.

EK2 - porównuje różne metody spektroskopowe i określa, która z nich będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

EK3 - jest gotowy do praktycznego wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania dla wykładu i ćwiczeń są takie same:

EK1:

5,0_ weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje podstawy spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej, NMR

4,5_weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje podstawy spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej, NMR, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

4,0_weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje podstawy spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej, NMR, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

3,5_weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu lecz niekonsystentnie opisuje podstawy spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej, NMR, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

3,0_weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje podstawy spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej, NMR, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

2,0_ weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawy spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, Ramana, elektronowej, NMR, ani nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

EK2;

5,0_ weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć określa, która metoda spektroskopowa będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

4,5_weryfikacja wykazuje, że niemal bez uchwytnych niedociągnięć określa, która metoda spektroskopowa będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

4,0_weryfikacja wykazuje, że w niewielu uchwytnych niedociągnięć określa, która metoda spektroskopowa będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

3,5_weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu lecz niekonsystentnie określa, która metoda spektroskopowa będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

3.0_weryfikacja wykazuje, że w pewnym stopniu lecz niekonsystentnie określa, która metoda spektroskopowa będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

2.0_weryfikacja nie wykazuje, że potrafi określać, która metoda spektroskopowa będzie odpowiednia do rozwiązania zadanego zagadnienia.

EK3:

5,0_weryfikacja wykazuje, że jest gotowy od praktycznego wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

4,5_weryfikacja wykazuje, że jest niemal gotowy od praktycznego wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

4,0_weryfikacja wykazuje, że jest niemal gotowy od praktycznego wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

3,5_weryfikacja wykazuje, że jest niemal gotowy od praktycznego wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

3,0_weryfikacja wykazuje, że jest gotowy od praktycznego ale niekonsystentnie wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

2,0_weryfikacja wykazuje, że nie jest gotowy od praktycznego wykorzystania metod spektroskopowych w celach analizy związków chemicznych.

*********************************************

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤

3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75 oraz na bazie podanej niżej reguły: ● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1 ● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

*********************************************************

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład semestralny obejmuje rozdziały przedstawione w Opisie.

Krótko:

1. opisu doświadczeń z początku XX w. konieczność wprowadzenie pojęcia kwantowania energii i pędu.Informacje o świetle i drugim podukładzie - molekule w obrazie kwantowym.

2.omówienie spektroskopii optycznych czyli widmo rotacyjne, oscylacyjne, Ramana, elektronowe,

3.podstawowe informacje o widmach spektroskopii mas,

4. widma NMR, EPR,

5. Widma VCD i RCD

Wykładom towarzyszy oglądanie widm w bazie japońskiej na laptopach.

Pełny opis:

Główne punkty wykładu:

1. Omówienie podstawowych doświadczeń prowadzących do wprowadzenie mechaniki kwantowej, informacje o fali świetlnej oraz o molekułach

2. Omówienie charakterystyki ogólnej widm w różnych zakresach; relacja Boltzmanna, nierówność Heisenberga, absorpcja i emisja, rozpraszanie światła.

3. Podzielone na trzy podrozdziały spektroskopia optyczna: rotacyjna, podczerwieni, Ramana, elektronowa, z wieloma przykładami, omówienie osi x i osi y widm.

3. Widma spektroskopii mas,

4. Omówienie pojęcia spinu elektronów i spinu jąder; warunki powstawania widm.

5. Spektroskopia NMR i EPR, parametry widm,liczne przykłady, przewidywanie obu widm.

6. Lasery,

7. Spektroskopia VCD i ROA.

Literatura:

Podręczniki są podane w części ogólnej.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Zaliczenie egzaminu jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych

ze spektroskopii oraz laboratorium ze spektroskopii.

Zaliczenie przedmiotu w roku 2021/22 odbyło się w sposób zdalny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin (1 ECTS)

przygotowanie do zajęć 10 godzin

przygotowanie do weryfikacji 14 godzin

konsultacje z prowadzącym 10 godzin (0,5 ECTS)

razem 55 godzin (2 ECTS)

**********************************************************************

Dla ćwiczeń:

Uczestnictwo w zajęciach 15 godzin (0,5 ECTS)

przygotowanie do zajęć 5 godzin

przygotowai1ie do weryfikacji 5 godzin

konsultacje z prowadzącym 5 godzin (0,2 ECTS)

razem 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Podręczniki są podane na pierwszym wykładzie i wymienione w sekcji ogółnej

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

* Zaliczenie egzaminu jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

* Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń

rachunkowych ze spektroskopii oraz laboratorium ze spektroskopii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Golec
Prowadzący grup: Barbara Golec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin (1 ECTS)

przygotowanie do zajęć 10 godzin

przygotowanie do weryfikacji 14 godzin

konsultacje z prowadzącym 10 godzin (0,5 ECTS)

razem 55 godzin (2 ECTS)

**********************************************************************

Dla ćwiczeń:

Uczestnictwo w zajęciach 15 godzin (0,5 ECTS)

przygotowanie do zajęć 5 godzin

przygotowai1ie do weryfikacji 5 godzin

konsultacje z prowadzącym 5 godzin (0,2 ECTS)

razem 30 godzin (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Podręczniki są podane na pierwszym wykładzie i wymienione w sekcji ogółnej

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

* Zaliczenie egzaminu jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

* Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń

rachunkowych ze spektroskopii oraz laboratorium ze spektroskopii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)