Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemia materiałów II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E6-FMII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia materiałów II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W16; CH1_U01;

CH1_U12; CH1_U13;

CH1_U15; CH1_U20;

CH1_K02

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w problematykę związaną z budową i zastosowaniami różnorodnych materiałów

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w problematykę związaną z budową i zastosowaniami różnorodnych materiałów

Literatura:

Harry R. Allcock - Introduction to Materials Chemistry, Wiley&Sons, 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1: opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle

EU2: porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup

EU3: przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów

EU4: jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka i jest w stanie dyskutować na ten temat

Metody i kryteria oceniania:

EU1:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że opisuje główne typy materiałów stosowanych we współczesnym przemyśle, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że porównuje właściwości różnych grup materiałów oraz właściwości materiałów należących do tych samych grup, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU3:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że przygotowuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia z zakresu chemii materiałów, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU4:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka, jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzy

4.5: weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka, jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4.0: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka, jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.5: weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka, jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3.0: weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka, jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzy, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2.0: weryfikacja nie wykazuje, że jest świadomy fundamentalnej roli jaką odgrywają różnorodne materiały w życiu człowieka, jest w stanie dyskutować na ten temat oraz dostrzega konieczność aktualizowania swojej wiedzy, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

samodzielne prezentacje na ocenę

egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Lipkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Janusz Lipkowski, Arkadiusz Listkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)