Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia identyfikacji związków chemicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S2-E1-PIZCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia identyfikacji związków chemicznych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek chemia 2 stopnia:CH2_W01; CH2_U03; CH2_U07; CH2_U08; CH2_U11; CH2_U12; CH2_U13; CH2_K04

Skrócony opis:

Pracownia, podczas której studenci zapoznają się zarówno z metodyką jak i problemami identyfikacji związków chemicznych, realizowanymi przy pomocy nowoczesnych metod badawczych.

Pełny opis:

1. Rentgenowska analiza strukturalna sacharozy

2. Zastosowanie technik transmisyjnych i refleksyjnych spektroskopii FTIR do identyfikacji związków organicznych.

3. Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas.

4. Chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas.

5. NMR - pracownia komputerowa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1: prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć

EK2: wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń

EK3: przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych

EK4: dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych

EK5: pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 60h

przygotowanie do zajęć: 102h

przygotowanie do weryfikacji: 12h

konsultacje z prowadzącym: 6h

W sumie: 180h = 8ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-EK3: weryfikacja ciągła, sprawozdanie

EK4: sprawozdanie

EK5: metoda ciągła

Metody:

EK1-EK5: metoda doświadczeń, metoda obserwacji.

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje podstawy teoretyczne technik analitycznych stosowanych w trakcie zajęć, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK2:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0)weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia zasadę działania aparatury stosowanej podczas ćwiczeń, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nawara
Prowadzący grup: Barbara Golec, Jarosław Kowalski, Krzysztof Nawara, Maciej Sierakowski, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Golec, Jarosław Kowalski, Krzysztof Nawara, Maciej Sierakowski, Kinga Suwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)