Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S2-E2-CHL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia leków
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01_23 → wiedza

K_U01 ‒32 → umiejętności

K_K01 ‒11 → kompetencje społecznePełny opis:

1. Wprowadzenie do chemii leków

2. Losy leku w organizmie (ADME)

3. Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii leków i niektórych substancji chemicznych

4. Współczesne metody projektowania i otrzymywania leków

5. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy cz. 1

6. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy cz. 2

7. Leki wpływające na wegetatywny układ nerwowy

8. Leki działające na układ krążenia

9. Leki stosowane w chorobach układu oddechowego

10. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego

11. Witaminy

12. Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze

13. Leki stosowane w chemioterapii przeciwnowotworowej

14. Leki wpływające na układ immunologiczny

15. Radiofarmaceutyki i środki cieniujące stosowane w diagnostyce obrazowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Pawłowski, Chemia Leków, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, 2020

Literatura uzupełniajaca:

1. A. Zejc, M. Gorczyca, Chemia leków, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, 2009

2. G. Patrick, Krótkie wykłady. Chemia leków, PWN, 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH2_W03 - wymienia leki używane we współczesnych terapiach

CH2_W03 - opisuje działanie środków leczniczych

uczestnictwo w zajęciach (30h) 1 ECTS

przygotowanie do zajęć (6h), przygotowanie do weryfikacji (21h), konsultacje z prowadzącym (3h) 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia leki używane we współczesnych terapiach

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia leki używane we współczesnych terapiach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia leki używane we współczesnych terapiach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wymienia leki używane we współczesnych terapiach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wymienia leki używane we współczesnych terapiach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wymienia leki używane we współczesnych terapiach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje działanie środków leczniczych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje działanie środków leczniczych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ceborska
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ceborska
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)